SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli zatrudni specjalistę ds. zamówień publicznych

SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli zatrudni specjalistę ds. zamówień publicznych

SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli zatrudni specjalistę ds. zamówień publicznych

Obowiązki:
– prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi, zarówno w zakresie obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i zamówień publicznych dla których ustawa nie ma zastosowania, w tym:
– współpraca z komórkami merytorycznymi przy przygotowywaniu SWZ, udzielaniem odpowiedzi na zapytania, przygotowanie i dokumentowanie przeprowadzanych procedur zakupowych w tym m.in. przygotowywanie SIWZ, zapytań ofertowych, przygotowywanie projektów umów, zamieszczanie ogłoszeń na Platformie e-Zamówienia (BZP) lub przekazywanie do publikacji ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, publikacja postępowań na platformie zakupowej, wykonywanie innych wymaganych czynności, koniecznych dla prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne,
– badanie i ocena ofert składanych przez wykonawców w toku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
– prowadzenie dokumentacji i odpowiednich ewidencji/rejestrów związanych z realizowanymi zamówieniami publicznymi,
– udział w pracach Komisji przetargowej,
– sporządzanie aneksów umów w przypadku ich zmiany,
– kompletowanie, przechowywanie oraz archiwizowanie dokumentacji,
– udzielanie wyjaśnień i informacji z zakresu zamówień publicznych,
– przygotowywanie dokumentów i informacji na potrzeby współpracy z audytorami, kontrolerami i uprawnionymi do prowadzenia kontroli w zakresie zamówień publicznych.

Wymagania:
– wykształcenie wyższe (prawo, administracja lub kierunek, który swoim zakresem kształcenia obejmował zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi lub dowolnie ukończony kierunek studiów wyższych oraz studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych);
– znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ww. ustawy;
– doświadczenie w samodzielnym przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – min. 3 lata po stronie Zamawiającego;
– znajomość obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office;
– komunikatywność, samodzielność, skrupulatność, umiejętności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole, umiejętność działania pod presją czasu, terminowość;
– pożądane doświadczenie w pracy w jednostkach publicznej służby zdrowia;

Wymagane dokumenty:
a) CV
b) list motywacyjny
c) dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/
d) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np. certyfikaty i zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach.

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: sekretariat@szpital-stw.com), składać osobiście w Sekretariacie Szpitala lub przesyłać pocztą na adres Szpitala: ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ……………………….”

SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych