Szpitalny Oddział Ratunkowy

ADRES / POŁOŻENIE

ul. Staszica 4
37-450 Stalowa Wola

sor@szpital-stw.com

TELEFONY

 • 15 84 33 357 – Dziecięca izba przyjęć
 • 15 84 33 240 – Gabinet zabiegowy
 • 15 84 33 356 – Izba przyjęć – Nowy pawilon
 • 15 84 33 285 – Izba przyjęć – Stary pawilon
 • 15 84 33 373 – Pielęgniarka oddziałowa
 • 15 84 33 355 – Sekretariat
 • 15 84 33 365 – SOR ogólny
 • 15 84 33 127 – SOR urazowy

wszystkie działy i oddziały

 KADRA: 

Lekarz Kierujący Oddziałem:

–  lek. Mikołaj Tarnawski – Specjalista w dziedzinie Medycyny Ratunkowej

Pielęgniarka Oddziałowa:
– mgr piel. Agnieszka Ozga – Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Ratunkowego

OPIS ODDZIAŁU: 

W skład osobowy oddziału wchodzą:

 • personel lekarski w liczbie zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziału, w tym co najmniej jeden lekarz przebywający stale w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w obszarze krótkotrwałej intensywnej terapii i resuscytacji oraz co najmniej jeden lekarz przebywający stale w obszarze resuscytacyjno – zabiegowym.
 • personel średni i pomocniczy w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania oddziału

Świadczeń zdrowotnych w oddziale udzielają lekarze posiadający kwalifikacje odpowiednie do zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych, pozostający w stałej gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych na terenie Szpitala.

We wszystkich obszarach pacjenci przyjmowani są niezwłocznie, według kolejności zgłoszeń. Czas oczekiwania na przyjęcie nie powinien przekroczyć 30 minut. Chorzy w stanie zagrożenia życia przyjmowani są poza kolejnością. W przypadkach uzasadnionych z udziałem zespołu dyżurnego w akcji ratunkowej, czas oczekiwania na przyjęcie może się wydłużyć. W przypadkach uzasadnionych, o kolejności przyjęcia może zdecydować personel stanowiska rejestracji.

 1. obszar segregacji medycznej i przyjęć
 2. obszar krótkotrwałej intensywnej terapii i resuscytacji
 3. obszar resuscytacyjno – zabiegowy
 4. obszar stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego
 5. zaplecze administracyjno – gospodarcze

OBSZAR SEGREGACJI MEDYCZNEJ I PRZYJĘĆ

W obszarze segregacji medycznej i przyjęć wyróżnia się:

 • stanowisko dyspozytora medycznego wyposażone w środki łączności zapewniające łączność pomiędzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego, zespołami Ratownictwa Medycznego, a oddziałem oraz kompleksową łączność wewnątrzszpitalną,
 • stanowisko rejestratora medycznego wyposażone w sprzęt informatyczny służący do rejestracji pacjentów,
 • stanowisko dekontaminacji,
 • Izba Przyjęć Szpitala bezpośrednio sąsiadująca ze stanowiskiem dyspozytora medycznego, obszarem resuscytacyjno – zabiegowym, obszarem obserwacji, w skład której wchodzą: stanowisko rejestracji pacjentów, boksy do badań, łazienka z przebieralnią. Wyposażona w wyroby medyczne i produkty lecznicze umożliwiające przeprowadzanie badań lekarskich i konsultacji specjalistycznych
 • gabinet zabiegowy wykonujący iniekcje, szczepienia profilaktyczne oraz pomiary ciśnienia tętniczego krwi.

OBSZAR KRÓTKOTRWAŁEJ INTENSYWNEJ TERAPII I RESUSCYTACJI

W obszarze krótkotrwałej intensywnej terapii i resuscytacji wyróżnia się:

 • sala krótkotrwałej intensywnej terapii (dwułóżkowa) wyposażona w pełny monitoring pacjentów w zakresie podstawowych funkcji życiowych, sprzęt do prowadzenia intensywnej terapii oraz w wyroby medyczne i produkty lecznicze niezbędne do udzielania pomocy osobom w stanie zagrożenia życia.
 • sala resuscytacyjno-zabiegowa z dwoma pełnymi stanowiskami reanimacyjnymi, wyposażona i przygotowana do prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowo – mózgowej, prowadzenia resuscytacji płynowej z możliwością wykonania pełnego zakresu wczesnej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej.
  Na wyposażenie sali składa się: sala obserwacyjno-konsultacyjna bezpośrednio sąsiadująca z sala reanimacyjną wyposażona w cztery stanowiska z pełnym monitoringiem pacjentów w zakresie podstawowych funkcji życiowych oraz w wyroby medyczne i produkty lecznicze umożliwiające przeprowadzanie badań lekarskich i konsultacji specjalistycznych.
  • stół zabiegowy z lampą operacyjną
  • aparat do znieczulania z wyposażeniem stanowiska do znieczulenia, mobilny, jeden na dwa stanowiska obszaru
  • zestaw monitorowania czynności życiowych, w tym zestaw do monitorowania czynności elektrograficznej serca, pomiaru ciśnienia tętniczego, pulsoksymetr,
  • respirator z możliwością wykorzystywania go do czynności transportowych
  • respirator w pełni przenośny
  • dwa defibrylatory z funkcją kardiowersji i opcją elektrostymulacji serca
  • pompy infuzyjne
  • aparat do szybkiego przetaczania płynów
  • aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych
  • elektryczne urządzenie do ssania
  • gniazda poboru tlenu, powietrza i próżni z centralnego źródła
  • elektryczny koc termiczny do ogrzewania pacjentów
 •  

OBSZAR RESUSCYTACYJNO – ZABIEGOWY

W obszarze resuscytacyjno-zabiegowym wyróżnia się:

 • sala resuscytacyjno – zabiegowa (dwułóżkowa) sąsiadująca z pracownią RTG i CT oraz gabinetem USG w pełni przygotowana do wykonywania drobnych zabiegów chirurgicznych u osób poszkodowanych w wypadkach oraz wykonania pełnego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazów.
  Na wyposażenie sali składa się: sala zakładania opatrunków gipsowych wyposażona w wyroby medyczne i produkty lecznicze umożliwiające zakładanie opatrunków gipsowych.
  • stół zabiegowy z lampą operacyjną
  • aparat do znieczulania z wyposażeniem stanowiska do znieczulenia, wraz z zestawem monitorującym
  • dwa defibrylatory z funkcją kardiowersji i opcją elektrostymulacji serca
  • elektryczne urządzenie do ssania
  • elektryczny koc termiczny do ogrzewania pacjentów
  • respirator w pełni przenośny
  • żródło tlenu, powietrza i próżni
  • stanowisko narzędziowe chirurgiczne
  • sprzęt do unieruchamiania poszkodowanych w tym: szyny Kramera, kołnierze i deski ortopedyczne oraz cztery materace próżniowe.
 •  

OBSZAR STACJONOWANIA ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Na wyposażeniu zespołów ratownictwa medycznego znajduje się:

 • dwa ambulanse specjalistyczne (reanimacyjne)
 • dwa ambulanse podstawowe (wypadkowe)
 • dwa ambulanse transportowe

Zespoły ratownictwa medycznego pełnia całodobową opiekę i są wyposażone w system zapewniający im stałą łączność z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Obszar działania zespołów ratownictwa medycznego obejmuje: teren miasta Stalowa Wola oraz gmin: Bojanów, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Zaleszany.

Do zadań zespołów należy udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym w ramach sys temu Państwowego Ratownictwa Medycznego a w szczególności:

 • udzielanie w miejscu zdarzenia doraźnych świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu i nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkujących zagrożeniem życia,
 • wykonywanie przewozu chorych, których stan zdrowia wymaga szybkiego transportu do szpitala samochodem sanitarnym oraz chorych którym stan zdrowia nie pozwala na korzystanie z publicznych środków lokomocji z miejsca zamieszkania lub czasowego pobytu do zakładu służby zdrowia, pomiędzy zakładami służby zdrowia lub w innych uzasadnionych okolicznościach oraz koordynowanie tych przewozów,
 • wykonywanie transportu pracowników medycznych, środków leczniczych, krwi, wyposażenia medycznego pomiędzy zakładami służby zdrowia, gdy nie ma innych możliwości przewozu,
 • udzielaniu w ramach nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej świadczeń zdrowotnych o charakterze wizyt w domu chorego.

 

USŁUGI: 

 • udziela świadczeń zdrowotnych, polegających na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, z przyczyny wewnętrznej lub zewnętrznej, a w szczególności w razie wypadku, urazu, zatrucia u dorosłych i dzieci
 • dokonuje zabezpieczenia medycznego pacjentów oraz organizuje transport do innych zakładów opieki zdrowotnej w razie konieczności leczenia specjalistycznego
 • świadczy usługi medyczne w trybie:
 • całodobowej, stacjonarnej pomocy doraźnej,
 • hospitalizacji do 24 godzin, a w sytuacjach wymagających dłuższej niż 24 – godz. hospitalizacji zapewnia się konsultację lekarzy specjalistów i przyjęcie do leczenia w innym Oddziale Szpitalnym,
 • procedury diagnostyczno-lecznicze i profilaktyczne w zakresie: chorób układu krążenia, chorób jamy brzusznej, chorób wewnętrznych, powierzchownych urazów i schorzeń chirurgicznych, zapobiegania WZW i grypie (szczepienia),
 • przez całą dobę oddział ma możliwości wykonywania badań laboratoryjnych i obrazowych: RTG, CT, USG oraz badań endoskopowych.

PLIKI DO POBRANIA: 

 • Pobierz (pdf, 102KB) – Skierowanie na badanie tomografii komputerowej
 • Pobierz (pdf, 59KB) – Przygotowanie pacjenta
 • Pobierz (pdf, 72KB) –  Informacje dla lekarza kierującego

GALERIA: