Przyjęcia do Poradni Specjalistycznych

Pacjenci przyjmowani są do poradni specjalistycznej na podstawie skierowania od lekarza udzielającego świadczenia w ramach umowy z NFZ. Skierowanie zazwyczaj jest ważne dokąd istnieją przesłanki do kontynuacji leczenia i dokąd pacjent je kontynuuje.

Zgodnie ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych w przypadku ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej, skierowanie nie jest wymagane do świadczeń:

 1. Ginekologa i położnika,

 2. Dentysty,

 3. Wenerologa,

 4. Onkologa,

 5. Psychiatry,

 6. Dla osób chorych na gruźlicę,

 7. Dla osób chorych zakażone wirusem HIV,

 8. Dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów, żołnierzy zastępczej służby wojskowej, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych oraz osób deportowanych do pracy przymusowej,

 9. Dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,

 10. W zakresie leczenia uzależnień:

 11. Dla osób zgłaszających się z powodu uzależnienia,

 12. Dla osób zgłaszających się z powodu współuzależnienia – osób spokrewnionych lub niespokrewnionych z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujący i gospodarujących, oraz osób, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną,

 13. Dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, oraz uprawnionego żołnierza lub pracownika, którego ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%,

 14. Dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, oraz dla weterana poszkodowanego, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%,

 15. Dla świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej,

 16. Dla świadczeniobiorcy posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

 17. Psychologicznych, psychoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży,

 18. W zakresie leczenia chorób wrodzonych dzieci, stwierdzonych w wyniku badań przesiewowych finansowanych ze środków publicznych,

 19. Diagnostyki i leczenia onkologicznego dla świadczeniobiorcy, u którego lekarz podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych stwierdził podejrzenie nowotworu złośliwego lub miejscowo złośliwego – na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania.

Rejestracja do poradni może byś dokonywana osobiście, telefonicznie lub przez osobę trzecią. W trakcie pierwszorazowej rejestracji pacjent jest wpisywany do kolejki oczekujących i ma wyznaczony termin wizyty. Przy rejestracji pacjent powinien przedstawić dokument potwierdzający podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

W przypadku braku takiego dokumentu świadczenie będzie udzielane odpłatnie – zgodnie z obowiązującym cennikiem.

W trakcie porady lekarskiej specjalista przeprowadza badania lekarskie, orzeka o staniu zdrowia, kieruje na dodatkowe badania (badania należy wykonać w miejscu wskazanym przez lekarza), kieruje do innego specjalisty, do szpitala bądź na rehabilitację lub leczenie uzdrowiskowe.

Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością:

 1. Kobiety w ciąży,

 2. Świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej,

 3. Świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

 4. Świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” i przedstawią legitymację,

 5. Inwalidzi wojenni i wojskowi,

 6. Żołnierze zastępczej służby wojskowej,

 7. Cywilne niewidome ofiary działań wojennych,

 8. Kombatanci,

 9. Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,

 10. Osoby deportowane do pracy przymusowej,

 11. Uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%,

 12. Weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%,

 13. Dawcy krwi którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 – (na podstawie zaświadczenia wydanego przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA),

 14. Żołnierze zawodowi, w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych,

 15. Żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową, w przypadku korzystania ze świadczeń udzielanych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych.