Przyjęcia do Poradni specjalistycznej

Pacjenci przyjmowani są do poradni specjalistycznej na podstawie skierowania od lekarza udzielającego świadczenia w ramach umowy z NFZ. Skierowanie zazwyczaj jest ważne dokąd istnieją przesłanki do kontynuacji leczenia i dokąd pacjent je kontynuuje.

Zgodnie z art. 57 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych w przypadku ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej, skierowanie nie jest wymagane do świadczeń:

 1. ginekologa i położnika

 2. dentysty

 3. wenerologa

 4. onkologa

 5. psychiatry

 6. dla osób chorych na gruźlicę

 7. dla osób chorych zakażone wirusem HIV

 8. w zakresie leczenia uzależnień (dla osób zgłaszających się z powodu uzależnienia i dla osób zgłaszających się z powodu współuzależnienia)

 9. psychologicznych, psychoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci
  i młodzieży.

  Osoby uprawnione do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymaganego skierowania:

 1. Inwalidzi wojenni i wojskowi

 2. Osoby represjonowane

 3. Kombatanci

 4. Żołnierze zastępczej służby wojskowej

 5. Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych

 6. Osoby deportowane do pracy przymusowej

 7. Cywilne niewidome ofiary działań wojennych

 8. Uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, oraz uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%

 9. Weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, oraz weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%

 10. Świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadający zaświadczenie, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgi dziecięcej

 11. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

 12. Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji raz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

Rejestracja do poradni może byś dokonywana osobiście, telefonicznie lub przez osobę trzecią. W trakcie pierwszorazowej rejestracji pacjent jest wpisywany do kolejki oczekujących i ma wyznaczony termin wizyty. Przy rejestracji pacjent powinien przedstawić dokument potwierdzający podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

W przypadku braku takiego dokumentu świadczenie będzie udzielane odpłatnie – zgodnie z obowiązującym cennikiem. Cennik

W trakcie porady lekarskiej specjalista przeprowadza badania lekarskie, orzeka o staniu zdrowia, kieruje na dodatkowe badania (badania należy wykonać w miejscu wskazanym przez lekarza), kieruje do innego specjalisty, do szpitala bądź na rehabilitację lub leczenie uzdrowiskowe.

Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością:

 1. Kobiety w ciąży.

 2. Świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadający zaświadczenie, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej.

 3. Świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 4. Świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 5. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi.

 6. Zasłużeni Dawcy Przeszczepu.

 7. Inwalidzi wojenni i wojskowi.

 8. Żołnierze zastępczej służby wojskowej.

 9. Cywilne niewidome ofiary działań wojennych.

 10. Kombatanci.

 11. Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych.

 12. Osoby deportowane do pracy przymusowej.

 13. Uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%.

 14. Weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%.

 15. Dawcy krwi którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 – (na podstawie zaświadczenia wydanego przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA).