Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.szpital-stw.com

Data publikacji strony internetowej: 2012-04-09
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-03-28

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • W publikowanych filmach nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych.
 • Z uwagi na podobieństwo tematyczne bloków tekstowych, mogą się zdarzyć sytuację w których nie została zachowana unikalność tytułów stron
 • Nie posiadamy mechanizmu czytania tekstu ze strony oraz podstron
 • Odnośniki mogą otwierać się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki bez ostrzeżenia
 • Po powiększeniu strony do 200% niektóre treści na stronie mogą nie być w pełni użyteczne
 • Nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość podkreślania linków,
 • możliwość podkreślania tytułów,
 • włączenie skali szarości
 • możliwość zmiany koloru kursora na czarny lub biały
 • możliwość włączenia etykiety zdjęć

Aplikacje mobilne

Szpital nie posiada aplikacji mobilnej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści prosimy zgłaszać do Sekretariatu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, e-mail: sekretariat@szpital-stw.com, telefon: 158433205
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 • sposób kontaktu,
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Stan dostępności architektonicznej

Dostępność wejścia do budynku

 • Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli składa się z części zasadniczej budynku Szpitala, 3 budynków wolno stojących zlokalizowanych przy ulicy Stanisława Staszica 4 oraz budynku Poradni przy ulicy Prymasa Stanisława Wyszyńskiego 2 połączonych ze sobą korytarzami, przewiązakami i ciągami komunikacyjnymi.
 • Zasadniczy kompleks Szpitala składa się z 6 budynków połączonych korytarzami i łącznikami służącymi do komunikacji między sobą, 3 budynków wolno stojących.
 • Przy  wejściu do każdego budynku  znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do SOR-u oraz Izby Przyjęć prowadzi podjazd dla karetek przywożących pacjentów.

 • W strefach wejściowych do zasadniczego budynku w obrębie dojść głównych, budynków wolno stojących oraz budynku przy ulicy Wyszyńskiego 2, występują częściowe bariery architektoniczne. W każdym budynku wchodzącym w skład kompleksu Szpitala zamontowane są windy dla przewozu osób na łóżkach i osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Korytarze i schody wyposażone są w spocznik – spełniają normy szerokości.

Otoczenie budynku – miejsca parkingowe

Na terenie Szpitala znajduje się 10 miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 8 miejsc parkingowych przyległych do budynku zasadniczego z kilku stron oraz 2 miejsca przy budynku od ulicy Wyszyńskiego.

Dostęp do informacji

 • W budynku Przychodni Specjalistycznej znajdują się Punkt informacyjny – czynny od godz. 7:00 do 14:35. Przy wjeździe do obiektu znajduje się się portiernia Firmy ochroniarskiej, przy której można również uzyskać informacje o Szpitalu.

 • Na poszczególnych piętrach budynków umieszczone są informacje o numerze pięter, nazwie oddziału widoczne dla osób korzystających z korytarzy lub schodów, jak również opisane są piętra wraz z nazwą oddziału wewnątrz wind. Same pomieszczenia na poszczególnych piętrach są oznakowane tabliczkami z nazwami pomieszczeń.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Toalety przystosowane są dla osób niepełnosprawnych, z poręczami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Konstrukcja pozwala na poruszanie się po piętrach oraz pomiędzy piętrami osób z różnymi dysfunkcjami
 • W budynku są zainstalowane windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Dodatkowo

 • W budynkach Szpitala nie ma zastosowanej pętli indukcyjnej oraz oznaczeń w Alfabecie Braille’a.
 • W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym znajduje się stanowisko do tłumaczenia języka migowego dla pacjentów Szpitala.