Informacja dotycząca odpłatności za wjazd samochodów na teren szpitala

Za wjazd pojazdu samochodowego na teren szpitala pobierane są opłaty na podstawie zarządzenia Dyrektora Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Z obowiązku uiszczania opłat zwolnione są:

  • pojazdy uprzywilejowane wg prawa o ruchu drogowym;
  • pojazdy służbowe będące własnością Szpitala;
  • pojazdy pracowników i innych osób z ważnymi kartami parkingowymi wydanymi przez Szpital;
  • pojazdy zaopatrzenia, poczty, firm kurierskich dostarczających przesyłki do Szpitala, firm budowlanych wykonujących prace roboty budowlane na terenie obiektów szpitala;
  • pojazdy wiozące osoby zaproszone przez Dyrekcję lub Przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala;
  • pojazdy wiozące osobę chorą, której stan świadczy o potrzebie udzielenia natychmiastowej pomocy, osobę ze skierowaniem do szpitala lub na badania, czy też osobę bez możliwości samodzielnego poruszania się lub pojazdów jadących po osobę wypisaną ze szpitala po zakończonej hospitalizacji lub wykonaniu badań w Szpitalu. Dotyczy to sytuacji wjazdu na teren Szpitala. Jeśli pojazd nie wyjedzie z terenu Szpitala przed upływem 30 minut od czasu wjazdu, to parkowanie samochodu ponad 30 minut jest płatne zgodnie z cennikiem;
  • pojazdy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) oraz pojazdy kierowane przez honorowych dawców krwi, którzy udają się do placówki RCKiK w Stalowej Woli, w celu oddania krwi;
  • pojazdy kierowane przez osobę niepełnosprawną, posiadającą kartę parkingową, która uprawnia do korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych i niestosowania się do niektórych znaków drogowych;
  • pojazdy firmy sprzątającej Szpital i firmy ochroniarskiej świadczącej usługi dla Szpitala.

Za pobierania opłat za wjazd na teren Szpitala oraz za parkowanie pojazdów, pilnowanie porządku i prawidłowego funkcjonowania parkingu odpowiada firma świadcząca usługę z zakresu ochrony osób i mienia Szpitala.

Opłaty za wjazd i parkowanie samochodów

L.p.

Rodzaj należności do zapłaty

Kwota do zapłaty

Uwagi

1.

Opłata za jedną kartę parkingową dla wszystkich osób uprawnionych wg „Regulamin korzystania z parkingu przy Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli”

60 zł / za kartę

Za kartę wydaną po raz pierwszy (w takim przypadku do końca pierwszego roku, w którym została wydana karta opłata abonamentowa nie obowiązuje)

70 zł / za kartę

Za zniszczenie, uszkodzenie karty z winy posiadacza, zgubienie, nie zwrócenie karty po ustaniu umowy o pracę, wydanie wtórnika karty

2.

Opłata abonamentowa

50 zł / m-c

Obowiązuje właścicieli firm i ich pracowników prowadzących działalność gospodarczą na terenie szpitala (najemców, dzierżawców, itp.), z wyłączeniem pracowników firmy ochroniarskiej

3.

Opłata za wjazd i parkowanie do 30 min

0 zł

Pod warunkiem, że wyjazd nastąpi w czasie nie dłuższym niż 30 minut od momentu pobrania biletu przy wjeździe

4.

Opłata za wjazd i parkowanie dłużej niż 30 minut w dniu wjazdu, ale nie dłużej niż do godziny 22:00 tego samego dnia

7 zł + 2 zł za każdą rozpoczętą godzinę

Po przekroczeniu 30 minut parkowania od momentu pobrania biletu przy wjeździe do momentu wyjazdu

5.

Opłata za każdą rozpoczętą dobę parkowania po dacie wjazdu

20 zł

Za każdą rozpoczętą dobę parkowania po dacie wjazdu

6.

Opłata abonamentowa za 10 dni parkowania przy zapłacie z góry

140 zł

Obowiązuje zapłata z góry, czyli w dniu wjazdu w czasie 30 minut od momentu pobrania biletu przy wjeździe

7.

Opłata abonamentowa za 30 dni parkowania przy zapłacie z góry

210 zł

Obowiązuje zapłata z góry, czyli w dniu wjazdu w czasie 30 minut od momentu pobrania biletu przy wjeździe

8.

Opłata za brak ważnego biletu parkingowego lub jego zgubienie

50 zł

Za każdą rozpoczętą dobę parkowania

9.

Opłata aktywacyjna

40 zł

Ponowna aktywacja karty

10.

Opłata za dobowe parkowanie

12 zł / doba

Za każdą rozpoczętą dobę pacjenta przebywającego w szpitalu, opiekunów prawnych pacjentów niepełnoletnich.

11

Opłata abonamentowa roczna pracownika szpitala

60 zł

Od 01.01. do 31.12. każdego roku płatna do 31.12. roku poprzedzającego następny rok, obowiązuje wszystkich pracowników szpitala, bez względu na rodzaj umowy zatrudnienia.

*) osoby nieuprawnione to kierowcy pojazdów nie wymienionych w § 4, ust. 2

Szczegółowe informacje w Zarządzeniu dotyczącym regulaminu korzystania z parkingu przy Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli – pobierz (pdf, 140KB)

Rozmieszczenie stanowisk parkingowych: Mapka  – pobierz (pdf, 594KB)