Wydawanie dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna jest własnością zakładu.
Dokumentacja jest udostępniana odpłatnie na podstawie decyzji Dyrektora Szpitala lub osoby przez niego upoważnionej.

Uprawnieni do dostępu do dokumentacji medycznej

Pacjenci, przedstawiciele ustawowi, osoby upoważnione przez pacjenta, osoby bliskie

 1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjenta na jego żądanie albo na żądanie jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez pacjenta.

 2. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna pacjenta jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej pacjenta, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, z zastrzeżeniem ust. 3.

 3. W przypadku sporu między osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji medycznej, a także gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji medycznej osobie bliskiej zgodę na udostępnienie musi wyrazić właściwy sąd.

Podmioty uprawnione do dostępu do dokumentacji medycznej

SP ZZOZ udostępnia dokumentację medyczną:

 • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,

 • organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli,

 • podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia,

 • upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą,

 • Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią zadań określonych w art. 31n ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

 • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,

 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,

 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,

 • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,

 • zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta,

 • komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji,

 • osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia,

 • wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w zakresie prowadzonego postępowania,

 • spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

 • osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia,

 • członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.

2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana osobom przygotowywanym w SP ZZOZ do wykonywania zawodu medycznego i kształcącym się w związku z wykonywaniem zawodu medycznego wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych. Osoby takie zobowiązane są zachować w tajemnicy informacje zawarte w dokumentacji medycznej, także po śmierci pacjenta.

3. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

Maksymalna opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej:

 1. jednej strony wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002
 2. jednej strony kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007
 3. udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych –nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego    w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

 

Szczegółowe dane dotyczące wydania dokumentacji – pobierz (pdf, 333KB)

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej Pobierz (pdf,72 KB)