Informacje dla pacjentów i ich rodzin

eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie według danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS i przedstawiają prawo pacjenta do świadczeń w dniu, w którym dokonano sprawdzenia.

Aby potwierdzić prawo do świadczeń wystarczy, że podać w Izbie Przyjęć/SOR/Przychodni Specjalistycznej/Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej swój numer PESEL oraz potwierdzić swoją tożsamość jednym z dokumentów:

 • dowodem osobistym lub paszportem lub prawem jazdy

 • aktualną legitymacją szkolną – w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym – do ukończenia 18 roku życia.

   

Jeżeli system eWUŚ nie potwierdza w danym dniu uprawnień pacjenta, można je potwierdzić za pomocą innych dokumentów, np. :

dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne jest:

 1. dla osoby zatrudnionej na umowę o pracę:
  • raport miesięczny ZUS RMUA wydany przez pracodawcę + ZUS ZUA lub ZUS ZZA,
  • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
  • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualną datą i pieczątką pracodawcy;
 1. dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:
  • aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne + ZUS ZUA (ZUS ZZA);
 1. dla osoby ubezpieczonej w KRUS:
  • zaświadczenie lub legitymacja wydana i aktualnie potwierdzona przez KRUS;
 1. dla emerytów i rencistów:
  • legitymacja emeryta-rencisty,
  • aktualne zaświadczenie z ZUS/ KRUS/WBE/ZER;
 1. dla osoby zarejestrowanej jako bezrobotna:
  • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy;
 1. dla osoby dobrowolnie ubezpieczonej:
  • umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej + potwierdzenie zgłoszenia w ZUS (ZUS ZZA);
 1. dla osoby posiadającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
  • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy wydana na określony okres;
 1. dla osób pobierających zasiłek chorobowy, wypadkowy, rehabilitacyjny, macierzyński:
  • jest zaświadczenie o wypłacaniu zasiłku lub dokument potwierdzający wypłatę świadczenia pieniężnego.

Uwaga! Prawo do świadczeń zdrowotnych przysługuje w okresie pobierania zasiłku

 1. dla osób przebywających na ciągłym zwolnieniu lekarskim:
  • jest zaświadczenie z ZUS/KRUS informujące o ciągłości zwolnienia.
 1. dla osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty:
  • jest zaświadczenie z ZUS/KRUS potwierdzające ubieganie się o przyznanie emerytury lub renty.
 1. dla członka rodziny ubezpieczonego:
  • dowód opłacenia składki przez głównego płatnika oraz zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny, np. druki: ZUS RMUA + ZUS ZCNA (ZCZA);
  • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę;
  • zaświadczenie wydane przez ZUS o zgłoszeniu członków rodziny

Dodatkowo dla uczniów i studentów (pomiędzy 18 a 26 r. ż.) niezbędna jest legitymacja szkolna lub studencka.

 1. dla osoby uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji:
  • poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP),
  • certyfikat,
  • karta EKUZ.

    

Jeżeli pacjent nie ma przy sobie wymaganego dokumentu, ma prawo złożyć stosowne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń. Druk oświadczenia otrzyma od świadczeniodawcy.

W przypadku dziecka do 3 (trzeciego) miesiąca życia, które nie ma jeszcze nadanego własnego numeru PESEL, prawo do świadczeń powinno zostać potwierdzone numerem PESEL rodzica lub opiekuna dziecka.

Dzięki Internetowemu Kontu Pacjenta istnieje możliwość sprawdzenia przed wizytą u lekarza swojego prawa do świadczeń. Wystarczy zalogować się do IKP i przejść do zakładki Prawo do świadczeń.

*na podstawie https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/ubezpieczenia-w-nfz/