Dyrektor Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

ogłasza konkurs na stanowisko:

Lekarza Kierującego Oddziałem Neonatologicznym

Kandydaci powinni spełniać wymogi kwalifikacyjne;

określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U.Nr 151, poz. 896) tj.;

I. Wymagania podstawowe;

Kandydat na stanowisko Lekarza Kierującego Oddziałem powinien posiadać

  1. tytuł zawodowy lekarza oraz prawo wykonywania zawodu w Rzeczpospolitej Polskiej
  2. tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie medycyny zgodnej z profilem oddziału lub w dziedzinie pokrewnej uzyskany na podstawie obowiązujących przepisów
  3. co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie lekarza

II. Wymagania dodatkowe na stanowisko Lekarza Kierującego;

– mile widziane ukończenie studiów podyplomowych; zarządzanie w ochronie zdrowia

 

Oferty wraz z następującymi dokumentami (potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną, w tym także przez kandydata):

  • podanie kandydata o przyjęcie na stanowisko Lekarza Kierującego Oddziałem
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i staż pracy
  • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej
  • co najmniej jedną opinię świadczącą o kwalifikacjach zawodowych i predyspozycjach do zajmowania stanowiska objętego postępowaniem konkursowym
  • zaświadczenie o niekaralności
  • inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, ewentualnie dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej

należy składać do 19 maja 2023 roku do godz. 14.30 pod adresem: Dyrekcja SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny, ul.Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

z dopiskiem na kopercie „konkurs na stanowisko lekarza kierującego oddziałem neonatologicznym.”

 

Rozstrzygnięcie postępowania rekrutacyjnego nastąpi w ciągu 30 dni od daty ustalonej do składania ofert.

Szczegółowych informacji w zakresie postępowania konkursowego udziela p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa – lek. Beata Barcicka-Kłosowska od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 oraz telefonicznie; (015) 843 32 05.