Ogłoszenie o konkursie na lek. kierującego oddziałem

Ogłoszenie o konkursie na lek. kierującego oddziałem

Dyrektor Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ogłasza konkurs na stanowisko:

Lekarza Kierującego Oddziałem

w wymienionych niżej oddziałach:

 • Oddział Położniczo-Ginekologiczny
 • Oddział Okulistyczny
 • Oddział Kardiologii Inwazyjnej
 • Oddział Neonatologiczny
 • Oddział Chorób Wewnętrznych
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy
 • Oddział Dermatologiczny
 • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznejumowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 1.05.2022 r.

 

Kandydaci powinni spełniać wymogi kwalifikacyjne;

określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U.Nr 151, poz. 896) tj.;

 

I. Wymagania podstawowe;

Kandydat na stanowisko Lekarza Kierującego Oddziałem powinien posiadać

 1. tytuł zawodowy lekarza oraz prawo wykonywania zawodu w Rzeczpospolitej Polskiej

 2. tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie medycyny zgodnej z profilem oddziału lub w dziedzinie pokrewnej uzyskany na podstawie obowiązujących przepisów

 3. co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie lekarza

II. Wymagania dodatkowe na stanowisko Lekarza Kierującego;

 1.  mile widziane ukończenie studiów podyplomowych; zarządzanie w ochronie zdrowia.

Oferty wraz z następującymi dokumentami(potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną, w tym także przez kandydata):

 • podanie kandydata o przyjęcie na stanowisko Lekarza Kierującego Oddziałem

 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i staż pracy

 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej

 • co najmniej jedną opinię świadczącą o kwalifikacjach zawodowych i predyspozycjach do zajmowania stanowiska objętego postępowaniem konkursowym

 • zaświadczenie o niekaralności

 • inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, ewentualnie dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej

należy składać do 14 lutego 2022 roku do godz. 14.30 pod adresem;

Dyrekcja SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny

ul.Staszica 4

37-450 Stalowa Wola

z dopiskiem na kopercie „konkurs na stanowisko lekarza kierującego oddziałem”

Rozstrzygnięcie postępowania rekrutacyjnego nastąpi w ciągu 30 dni od daty ustalonej do składania ofert.

Szczegółowych informacji w zakresie postępowania konkursowego udziela Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa – lek. med. Andrzej Komsa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 oraz telefonicznie; (015) 8433205.