Certyfikat akredytacyjny dla naszego szpitala

Certyfikat akredytacyjny dla naszego szpitala

Minister Zdrowia przyznał SPZZOZ Powiatowemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Stalowej Woli Certyfikat Akredytacyjny       w zakresie prowadzonej działalności leczniczej.

W październiku ubiegłego roku w stalowowolskim szpitalu odbył się audyt zewnętrzny przeprowadzony przez niezależnych wizytatorów z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa. CMJ to jednostka powołana przez Ministerstwo Zdrowia, dokonująca oceny akredytacyjnej szpitali w oparciu o opracowany zestaw standardów. Starania o uzyskanie Certyfikatu Akredytacyjnego wymagały zaangażowania i współdziałania wszystkich pracowników placówki – Dziękuję całemu personelowi, a zwłaszcza pełniącej obowiązki naczelnej pielęgniarki – Beacie Koń, która jako pełnomocnik do spraw jakości wykonała ogromną pracę. Warto było jednak podjąć się tego wysiłku, ponieważ uzyskany przez nas certyfikat jest dowodem na to, że udzielanie świadczeń zdrowotnych w naszym szpitalu odbywa się z dochowaniem zasad wszelkiej staranności, a opieka oferowana pacjentom jest przyjazna, bezpieczna i skuteczna. To także potwierdzenie posiadania przez naszą kadrę dużej wiedzy i doświadczenia oraz jej profesjonalnego podejścia do codziennych obowiązków. Najprościej mówiąc, szpitale, które przeszły pozytywnie przegląd akredytacyjny, są uznawane za bardziej bezpieczne i przyjazne pacjentowi – mówi Monika Pachacz-Świderska, dyrektor SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Certyfikat Akredytacyjny został przyznany naszej lecznicy na okres 3 lat, a po upływie tego okresu placówka będzie musiała poddać się recertyfikacji. Obecnie w Polsce funkcjonuje około 950 szpitali, z czego tylko 176 z nich posiada akredytację przyznaną przez Ministerstwo Zdrowia. Na terenie województwa podkarpackiego akredytowanych jest w sumie 13 szpitali.

W tym miejscu trzeba również wspomnieć, o sukcesie Laboratorium Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, które dzięki działaniom i staraniom jego pracowników oraz kierownictwa, uzyskało kolejny raz Świadectwo Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi, za udział i najwyższe oceny w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny w zakresie chemii klinicznej. Laboratorium analityczne począwszy od 2018 roku regularnie otrzymuje najwyższe oceny w kontrolach organizowanych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, co potwierdzają właśnie otrzymywane świadectwa. O wysokiej jakości pracy szpitalnego Laboratorium najlepiej świadczą statystyki – aby uzyskać wspomniane świadectwo, należy utrzymać jakość badań na poziomie co najmniej 75% (75% ocen bardzo dobrych i 25 % ocen dobrych). Tymczasem Laboratorium stalowowolskiego szpitala zawiesiło sobie tę „poprzeczkę” znacznie wyżej i z wyników zewnętrznych kontroli wynika, że od 2018 r. utrzymuje jakość badań na poziomie od 95% do 100 %, potrafiąc otrzymać na 20 badanych analitów biochemicznych – nawet 20 ocen bardzo dobrych.

Na równie wysokim poziomie co Laboratorium analityczne, funkcjonuje również Pracownia Mikrobiologiczna, która uzyskała w tym roku – podobnie jak w poprzednich, Świadectwo Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej. Był to Ogólnopolski Sprawdzian Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO 2021 w zakresie oceny preparatów mikroskopowych, identyfikacji, lekowrażliwości i mechanizmów oporności na leki bakteryjnych czynników etiologicznych zakażeń. – Nasze pracownie diagnostyczne pracują lepiej niż dobrze. Ono działają na bardzo wysokim poziomie i to ma duże znaczenie nie tylko dla pacjentów, ale również dla funkcjonowania całego szpitala. To również maksymalna ilość punktów zdobytych przez Laboratorium, pomogła uzyskać nam Certyfikat Akredytacyjny. Dlatego bardzo dziękuję całemu zespołowi diagnostów, na czele z kierownikiem Laboratorium Marcinem Tutakiem oraz Martą Rokicką – kierownikiem Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej – mówi dyrektor Monika Pachacz-Świderska.

Starania całego SPZZOZ oraz jego poszczególnych komórek o świadectwa i certyfikaty poświadczające jakość pracy, wpisują się w misję Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, którą jest udzielanie profesjonalnej opieki zdrowotnej gwarantującej bezpieczeństwo i satysfakcję pacjentów.