SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli zatrudni w wymiarze 1/2 etatu psychologa do Pododdziału Rehabilitacji Neurologicznej.

Zakres obowiązków:
• diagnoza psychoneurologiczna,
• terapia deficytów poznawczych i emocjonalnych,
• praca terapeutyczną związana z motywacją do rehabilitacji i podjęcia samodzielnych funkcji życiowych i społecznych.

Wymagania:
• Wykształcenie wyższe, mgr psychologii (dyplom magistra psychologii uzyskany w polskiej uczelni lub wykształcenie uzyskane za granicą – wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej),
• Co najmniej 2 lata doświadczenia

Wymagane dokumenty:
a) CV
b) list motywacyjny
c) dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów
d) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np. certyfikaty i zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach.

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: sekretariat@szpital-stw.com), składać osobiście w Sekretariacie Szpitala lub przesyłać pocztą na adres Szpitala: ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko psychologa w Pododdziale Rehabilitacji Neurologicznej” SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na stanowisko psycholog.