Zasady dotyczące porodu rodzinnego

Zasady dotyczące porodu rodzinnego

Poniżej przedstawiamy Państwu zasady dotyczące  porodów rodzinnych w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli

 

 1. W porodzie rodzinnym może brać udział wyłącznie jedna osoba towarzysząca.

 2. Personel Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli odmawia uczestnictwa w porodzie rodzinnym osobie towarzyszącej rodzącej pacjentce, jeżeli wykazuje ona objawy chorobowe, jest objęta kwarantanną, izolacją, miała styczność w okresie 14 dni pod porodem z osobą chorą lub podejrzaną o zakażenie SARS-CoV-2 lub chorą na COVID-19.

 3. Pacjentka przyjęta do szpitala przez Izbę Przyjęć/SOR wraz z osobą towarzyszącą zgłaszają się domofonem na salę porodową. Pacjentka jest przyjmowana przez personel na trakt porodowy wg odrębnej procedury.

 4. Przy przyjęciu do szpitala osoba towarzysząca podlega zasadom reżimu sanitarnego obowiązującym na terenie Szpitala, w szczególności sprawdzeniu podlega temperatura ciała tej osoby oraz wypełnia ona ankietę epidemiologiczną.

 5. Osoba, która chce towarzyszyć rodzącej powinna przedstawić negatywny wynik testu PCR lub testu antygenowego wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed przyjęciem do szpitala (badanie wykonane w laboratorium uznawanym przez Ministerstwo Zdrowia, wpisane do Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19).

 6. Wymogu, o którym mowa w pkt. 6 powyżej, nie stosuje się wobec osoby towarzyszącej, która będzie posiadać certyfikat potwierdzający odbycie pełnego cyklu szczepień złożonego z 2 dawek (lub pojedynczej dawki preparatu Johnson & Johnson), gdy od przyjęcia drugiej dawki upłynęło przynajmniej 14 dni oraz ozdrowieniec posiadający certyfikat potwierdzający zakażenie koronawirusem SARS CoV-2 (180 dni od otrzymania pozytywnego wyniku testu).

 7. W przypadku braku wyniku testu osoby towarzyszącej istnieje możliwość wykonania odpłatnego testu antygenowego w kierunku COVID-19 w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Koszt wykonania testu 30 pln. W sytuacjach wyjątkowych i nieprzewidywalnych opłata będzie pobrana w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym (paragon opłaty otrzyma pacjentka w dzień roboczy po wpłacie do kasy Szpitala).

 8. Decyzję o możliwości porodu rodzinnego podejmuje lekarz dyżurny na podstawie: ujemnego wyniku testu na COVID- 19/certyfikatu potwierdzającego odbycie pełnego cyklu szczepień/ certyfikatu potwierdzającego zakażenie koronawirusem SARS CoV-2i analizie ankiety epidemiologicznej osoby towarzyszącej oraz po wstępnym badaniu pacjentki.

 9. Osoba towarzysząca otrzymuje odzież ochronną, ale we własnym zakresie powinna zaopatrzyć się w obuwie zamienne. Po przebraniu się we wskazanym przez personel miejscu jest kierowana do sali porodów rodzinnych.

 10. Osoba towarzysząca zobowiązana jest przez cały okres pobytu w szpitalu zachować bezpieczny dystans wobec innych osób (poza rodzącą) zwłaszcza w ciągach komunikacyjnych, często myć i dezynfekować ręce, a także mieć założoną maseczkę ochronną (chirurgiczna lub FPP2), która dobrze przylega do twarzy i zakrywa usta i nos. Szpital nie zapewnia takich masek pacjentkom i osobom towarzyszącym, dlatego należy je zabezpieczyć we własnym zakresie na czas porodu i dołączyć do rzeczy pacjentki przygotowanych ma pobyt w szpitalu.

 11. W sali porodowej osoba towarzysząca zachowuje się zgodnie z poleceniami osoby prowadzącej poród, nie opuszcza sali porodowej, o ile nie ma takiego polecenia od personelu medycznego, co może mieć miejsce w nagłej sytuacji położniczej. W takim przypadku osoba towarzysząca rodzącej oczekuje na pozwolenie powrotu (jeżeli taki jest możliwy) bezpośrednio przed Blokiem Porodowym.

 12. Osoba która towarzyszy przy porodzie, opuszcza oddział najpóźniej dwie godziny po zakończeniu porodu fizjologicznej.

 13. Jeśli poród kończy się cięciem cesarskim, osoba towarzysząca pacjentce nie może być obecna na sali cięć cesarskich, natomiast ma możliwość „kangurowania” noworodka czyli zastosowania „kontaktu skóra do skóry” wyłącznie na terenie sali porodowej lub w innym pomieszczeniu przygotowanym przez personel medyczny i pod nadzorem personelu i nie dłużej niż 2 godziny

 14. W przypadku planowego cięcia cesarskiego istnieje możliwość obecności osoby towarzyszącej na sali porodów rodzinnych celem „kangurowania”. Osoba taka musi przejść taką samą procedurę jak osoba chcąca uczestniczyć w porodzie rodzinnym.

 15. Personel zachęca, aby ojciec dziecka/inna osoba towarzysząca zaopatrzyła się rozpinaną, przyjemną w dotyku bawełnianą koszulę, żeby przy „kangurowaniu” jednocześnie otulić noworodka lub w bawełniany, miły w dotyku ręcznik/otulacz do okrycia noworodka.

 16. Osoba towarzysząca nie ma możliwości wejścia do Oddziału Położniczego i jest zobowiązana do opuszczenia szpitala po upływie dwugodzinnej obserwacji po porodzie fizjologicznym lub po zakończeniu zabiegu cięcia cesarskiego i przewiezieniu pacjentki do Oddziału Położniczego.

 17. Po zakończeniu udziału w porodzie osoba towarzysząca przed opuszczeniem Sali Porodowej przebiera się i wyrzuca ubranie jednorazowe i maseczkę do kosza na odpady medyczne, ręce dokładnie myje i dezynfekuje.

 18. Poród może trwać nawet kilka godzin, dlatego osoba towarzysząca może zaopatrzyć się w wodę i przekąski. Nie ma możliwości zrobienia tego typu zakupów na terenie szpitala.

  Poniżej do pobrania druk ankiety dla osoby towarzyszącej.

  Ankieta_os._tow. (PDF, 73 kb)

Opracowała: Położna Oddziałowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego mgr Teresa Wysocka