DYREKTOR

POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

w STALOWEJ WOLI przy ulicy STASZICA 4

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.), w związku z art. 146 ust.1 art. 147-150, art. 151 ust. 1-5, art. 152-154 ust.1 i 2 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz 1398 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 357 z późn. zm.)

OGŁASZA KONKURS

na udzielanie świadczeń w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli przez terapeutę środowiskowego, psychologa, oraz psychoterapeutę. Świadczenia udzielane będą w dni powszednie wg potrzeb Zamawiającego w godzinach funkcjonowania Poradni Psychologicznej dla Dzieci w lokalizacji przy ulicy Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

ZAKRESY CZYNNOŚCI:

1. Udzielanie świadczeń w ramach uprawnień i kwalifikacji psychoterapeuty w Poradni Psychologicznej dla Dzieci.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń przez psychoterapeutę w Poradni Psychologicznej dla Dzieci, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Udzielającego zamówienia.

Wymagania formalne:

– specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży,

– lub osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży,

– lub osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty,

– lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty.

2. Udzielanie świadczeń w ramach uprawnień i kwalifikacji psychologa w Poradni Psychologicznej dla Dzieci.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa w Poradni Psychologicznej dla Dzieci zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Udzielającego zamówienia.

Wymagania formalne:

– specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej,

– lub osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii kliniczne,

– lub psycholog z udokumentowanym doświadczeniem w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą,

– lub psycholog kliniczny,

– lub psycholog posiadający co najmniej rok udokumentowanego doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach działających w ramach sys temu zdrowia, oświaty, pomocy społecznej, wspierania rodziny lub pieczy zastępczej;

3. Udzielanie świadczeń w ramach uprawnień i kwalifikacji terapeuty środowiskowego w Poradni Psychologicznej dla Dzieci.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń przez terapeutę środowiskowego w Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Udzielającego zamówienia.

Wymagania formalne:

– terapeuta środowiskowy,

– lub osoba posiadająca certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” włączonej do Zintegrowanego Sys temu Kwalifikacji w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,

– lub osoba w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży,

– lub osoba posiadająca tytuł magistra psychologii lub magistra pedagogiki specjalnej, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika podmiotu.

Do Konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej oraz osoby fizyczne, które nie są podmiotami leczniczymi, ale uzyskały fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń i udzielają ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej oraz spełniający wymagania określone w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.

Zainteresowani mogą zapoznać się ze Szczegółowymi warunkami konkursu oferty na udzielanie świadczeń, Regulaminem konkursu ofert i wzorem umowy oraz pobrać obowiązujący formularz oferty w Dziale Kadrowo-Administracyjnym (pokój nr 3) Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, przy ul. Staszica 4 w godzinach 8:00–14:00 od poniedziałku do piątku lub ze strony internetowej Szpitala.

 

Oferty na formularzu ofertowym wraz z załącznikami należy składać w Sekretariacie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola w terminie do dnia 10 maja 2024 roku do godz. 14:35 lub nadać w formie przesyłki pocztowej /o terminie wpływu oferty decyduje data wpływu do Sekretariatu Szpitala/.

Oferty składa się w zamkniętej kopercie z opisem „KONKURS ofert na udzielanie świadczeń (wpisać zakres oferty)”, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w miejscu i czasie określonym w Ogłoszeniu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 maja 2024 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Wyniki Konkursu ofert zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń Szpitala.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu składania ofert.

Zawarcie umów z wybranymi oferentami nastąpi w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu ofert.

Rozstrzygnięcia Konkursu dokona właściwa Komisja Konkursowa, powołana zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w ciągu 7 dni od otwarcia ofert, a o wynikach powiadomi Oferentów w terminie 5 dni po rozstrzygnięciu Konkursu, przy czym, powiadomienie może mieć charakter pisemny, telefoniczny lub mailowy.

Powiatowy Szpital Specjalistyczny zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyn oraz do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu ofert.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nie przyjęcia oferty podmiotu, który według posiadanej przez organizatora opinii nie gwarantuje udzielania świadczeń na odpowiednim poziomie.

W toku postępowania konkursowego, Oferentowi którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad Konkursu, przysługują odpowiednio środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1398 z późn. zm.).

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w okolicznościach wymienionych w art. 150 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu ofert w siedzibie Szpitala, od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1200, udziela Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa – Beata Barcicka-Kłosowska.

Telefon kontaktowy: 15 / 843 32 05.

Stalowa Wola, dnia 24 kwietnia 2024 roku

Formularz ofertowy – Pobierz (PDF)

Szczegółowe warunki konkursu – Pobierz (PDF)

Umowa psycholog – Pobierz (PDF)

Umowa psychoterapeuta – Pobierz (PDF)

Umowa terapeuta środowiskowy – Pobierz (PDF)