Ogłoszenie o konkursie ofert

Ogłoszenie o konkursie ofert

Stalowa Wola, dnia 27.11.2023

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola ul. Staszica 4

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostycznych (zwany dalej Konkursem):

Pakiet nr 1 – badania laboratoryjne w zakresie:

 • Diagnostyka infekcji

 • Diagnostyka alergii

 • Autoimmunologia i genetyka

 • Chemia kliniczna

 • Hematologia i koagulologia

 • Hormony

 • Markery nowotworowe

 • Toksykologia, leki, pierwiastki śladowe

 • Mikrobiologia

Pakiet nr 2 – badania laboratoryjne w zakresie:

 • Badania w kierunku prątków gruźlicy

Pakiet nr 3 – badania patomorfologiczne w zakresie:

 • Histopatologia i cytologia

Pakiet nr 4 – badania diagnostyczne w zakresie:

 • Potencjały wywołane

Pakiet nr 5 – badania diagnostyczne w zakresie:

 • Densytometria

Pakiet nr 6 – badania diagnostyczne w zakresie:

 • Kapilaroskopia

Szczegółowe warunki Konkursu, regulamin, wzór umowy i materiały informacyjne o przedmiocie Konkursu można uzyskać w siedzibie SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli przy ul. Staszica 4, w Dziale Analiz i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych, w dni robocze, godzinach 7.30 – 14.30 lub pod tel. 15 843 32 99 oraz na stronie http://konkursy.szpital-stw.com/konkursy-w-toku

Oferty, spełniające wymogi określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, należy składać na formularzu ofertowym w Sekretariacie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli lub przesłać na adres:

SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola

ul. Staszica 4

w terminie do dnia 07 grudnia 2023 r. do godz. 12:00.

Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej danymi Oferenta oraz oznaczonej: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych, nie otwierać przed dniem 08.12.2023 r. godz. 12:00”

Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie, jeżeli wpłynie do adresata w wyżej określonym terminie.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.

Oferta powinna zawierać:

 1. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia

 2. Dane o oferencie

 3. Oświadczenie oferenta o zawarciu umowy ubezpieczenia OC ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z art.25 w/w ustawy o działalności leczniczej

 4. Określenie jakich świadczeń zdrowotnych oferta dotyczy (pakiet nr…)

 5. Wymagane dokumenty określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ul. Staszica 4. (w Dziale Analiz i Rozliczeń) w dniu 08 grudnia 2023 r. o godz.12:00

Rozstrzygnięcia Konkursu dokona właściwa Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, a o wynikach powiadomi pisemnie Oferentów w terminie 5 dni po rozstrzygnięciu Konkursu.

Wynik zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz na stronie internetowej Szpitala.

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W toku postępowania konkursowego, Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.

Protesty i odwołania dotyczące Konkursu rozstrzygane będą zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.)

Umowa o udzielanie świadczeń zostanie zawarta na okres:

od dnia 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.