OGŁOSZENIE

Dyrektor Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Oddziału Neonatologicznego

 

Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowiska pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r., Nr 151, poz. 896 z późn. zm.).

Kandydaci zgłaszający się do Konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021 r., poz. 430). Mile widziane są dodatkowe kwalifikacje w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi. W przypadku złożenia kopii dokumentów, powinny one być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 15 marca 2023 roku (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu) na adres: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarka/Położna Oddziałowa Oddziału Neonatologicznego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 60 dni od dnia upływu terminu składania Oferty. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Materiały zawierające informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, dostępne są siedzibie Szpitala, w pok. Nr 4 i pod numerem telefonu: 15 843 32 82, w godzinach pracy od 7:00 do 14:35

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA PRACOWNICY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1, dalej zwanego RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych będzie Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli; ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola (Szpital); wpisany do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod Numerem KRS: 0000009325, NIP: 8652075413; REGON: 000312567
 2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email: iod@szpital-stw.com lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe w  zakresie wskazanym w   przepisach prawa pracy1 i innych szczegółowych aktach prawnych1 będą przetwarzane w   celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Oddziału Neonatologicznego (art. 6 ust. I lit. c RODO). Natomiast inne dane, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w   dowolnym czasie.
 4. W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:
  1. 1 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221  §   1 oraz § 3-5- ustawy z   26 czerwca
   1974 r. Kodeks pracy,  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (obowiązki wynikające bezpośrednio z przepisów prawa) .
  2. 2 6  ust. 1   lit. b RODO (czynności zmierzające do zawarcia umowy),
  3. 3 6 ust. 1 lit. a RODO (zakresie wyrażonej przez Państwa zgody).
 5. Państwa dane zgromadzone w  obecnym procesie rekrutacyjnym będą usuwane niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 7. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w  sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221   1 oraz §   3-5  Kodeksu pracy oraz innych szczegółowych aktów prawnych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 10. Odbiorcami danych osobowych będą osoby biorące udział w obsłudze oraz przeprowadzeniu konkursu – tj. osoby działające w imieniu Dyrektora Szpitala, osoby zatrudnione w Szpitalu, biorący udział przy obsłudze konkursu oraz członkowie Komisji Konkursowej. Państwa dane mogą też zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Termin opublikowania ogłoszenia: 13.02.2023r.