Dyrektor

Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

ogłasza konkursy na stanowisko

Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej

 • Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 • Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i z Pododdziałem Neurochirurgii

 • Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

 • Oddziału Psychiatrycznego

 • Oddziału Położniczo-Ginekologicznego.

Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowiska pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r., Nr 151, poz. 896 z późn. zm.).

Kandydaci zgłaszający się do Konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021 r., poz. 430). Mile widziane są dodatkowe kwalifikacje w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi. W przypadku złożenia kopii dokumentów, powinny one być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie

w terminie do dnia 31 stycznia 2023 roku

(o zachowaniu terminu decyduje data wpływu)

na adres: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli,

ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarka/Położna Oddziałowa Oddziału …………. Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 60 dni od dnia upływu terminu składania Oferty. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Materiały zawierające informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, dostępne są siedzibie Szpitala, w pok. Nr 4 i pod numerem telefonu: 15 8433282, w godzinach pracy od 7:00 do14:35.

KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA PRACOWNICY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1, dalej zwanego RODO informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych będzie Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli; ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola (Szpital); wpisany do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod Numerem KRS: 0000009325, NIP: 8652075413; REGON: 000312567

  2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email: iod@szpital-stw.com lub pisemnie na adres Administratora.

  3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 i innych szczegółowych aktach prawnych1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Pododdziałem Neurochirurgii, Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddziału Psychiatrycznego, Oddziału Położniczo-Ginekologicznego (stosowni do złożonej oferty) (art. 6 ust. I lit. c RODO). Natomiast inne dane, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  4. W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:

  1. 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca
   1974 r. Kodeks pracy,
   Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (obowiązki wynikające bezpośrednio z przepisów prawa) .

  2. 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności zmierzające do zawarcia umowy),

  3. 3art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zakresie wyrażonej przez Państwa zgody).

 1. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą usuwane niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

 3. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4. prawo do usunięcia danych osobowych;

  5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5 Kodeksu pracy oraz innych szczegółowych aktów prawnych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 2. Odbiorcami danych osobowych będą osoby biorące udział w obsłudze oraz przeprowadzeniu konkursu – tj. osoby działające w imieniu Dyrektora Szpitala, osoby zatrudnione w Szpitalu, biorący udział przy obsłudze konkursu oraz członkowie Komisji Konkursowej. Państwa dane mogą też zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Termin opublikowania ogłoszeni: 22.12.2022 r.