Dofinansowanie SOR

Dofinansowanie SOR

15.10.2018

Informacja
 o projekcie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, pod nazwą „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”

SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli realizuje projekt pod nazwą: „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli „, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0290/18 zawartej dnia 1 października 2018 r. w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

 Cele projektu do osiągnięcia po jego zrealizowaniu:

 Celem strategicznym projektu jest poprawa jakości, efektywności i energooszczędności  świadczonych usług opieki medycznej w powiecie stalowowolskim poprzez doposażenie oddziału SOR.
Cele bezpośrednie:

  1. Poprawa standardów sanitarnych i parametrów użytkowych na oddziale SOR
  2. Zwiększenie zadowolenia społeczności z usług oferowanych przez placówkę medyczną.
  3. Realizacja działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych oraz nowoczesnego sprzętu medycznego.
  4. Skrócenie oczekiwania na zabieg lub badanie pacjentów przybywających na Oddział w tym samym czasie.

     Planowane efekty:

W efekcie realizacji projektu:

  1. zapewniony zostanie równy dostęp mieszkańców powiatu do świadczeń ratownictwa medycznego;
  2. poprawiona zostanie jakość i dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz efektywność  sys temu  ratownictwa medycznego w powiecie (efekt niekwantyfikowalny);
  3. wzrośnie liczba osób korzystających z profesjonalnego sprzętu medycznego oraz liczba świadczonych usług medycznych;
  4. zwiększona zostanie efektywność i energooszczędność sys temu ratownictwa medycznego.

Wartość projektu: 443 000,00  zł
Wkład Funduszy Europejskich: 376 550,- zł,
Planowany okres realizacji projektu: 30 czerwca 2019 r.

Projekt dotyczy wsparcia istniejących SOR, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (doposażenie).

Wszelkie podejrzenia dotyczące nadużyć finansowych lub nieprawidłowości związanych z projektem można zgłaszać do Instytucji Zarządzającej poprzez specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl
lub poprzez elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem formularza na dedykowanej stronie internetowej.