Informacje RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zapoznaj się z zasadami zbierania i przetwarzania danych osobowych
w SP ZZOZ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO). Szanując Pani/Pana prawo do prywatności, przygotowaliśmy zestaw informacji, dzięki którym dowiesz się m.in. w jaki sposób i po co przetwarzamy Twoje dane oraz jakie prawa gwarantuje Ci nowe prawo.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję:

 Administrator danych

Administratorem danych  osobowych przekazanych przez Panią/Pana w związku z korzystaniem z udzielonych w naszych jednostkach organizacyjnych świadczeń jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli z siedzibą przy ul ul. Staszica 4 , 37-450 Stalowa Wola, który przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w  Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej  Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli został wyznaczony Adam Ziemiński, tel.  575 822 007, adres mailowy: adam.zieminski@cbi24.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych naszych Pacjentów

 Przetwarzanie danych osobowych Pacjentów Szpitala (niewymagające zgody Pacjenta) jest niezbędne do realizacji następujących usług zdrowotnych:

Profilaktyki zdrowotnej

 Cel ten obejmuje przetwarzanie danych związane z procesem informowania Pacjenta o możliwości udzielenia świadczenia, w tym przesyłanie zaproszeń na badania przesiewowe, zaproszeń na wykonanie szczepień, przekazywanie materiałów edukacyjnych, przekazywanie informacji o wydarzeniach prozdrowotnych,

 1. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta do celów profilaktyki zdrowotnej jest niezbędne tylko wtedy, jeżeli jest uzasadnione stanem zdrowia Pacjenta lub czynnikami ryzyka lub rokowaniami co do niego zawartymi w dokumentacji medycznej, którą dysponuje Szpital.

Medycyny pracy, w tym oceny zdolności pracownika do pracy

 

 1. Cel ten obejmuje w szczególności przetwarzanie związane z procesem realizacji zadań służby medycyny pracy, w tym badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne.

Diagnozy medycznej i leczenia

 

 1. Cel ten obejmuje w szczególności przetwarzanie związane procesem udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych i leczniczych), w tym prowadzenie dokumentacji medycznej;

Zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej

 

 1. Cel ten obejmuje m.in. w szczególności przetwarzanie związane z:
 • rejestracją Pacjenta w Szpitalu lub poradni specjalistycznej,
 • zapewnieniem jakości udzielania świadczeń, m.in. poprzez badanie  satysfakcji Pacjentów,
 • zapewnieniem ciągłości opieki zdrowotnej, w tym w procesie koordynacji udzielania świadczeń, co może obejmować m.in. przypomnienie o terminie realizacji świadczenia zdrowotnego, potwierdzenie wizyty, odwołanie wizyty, poinformowanie o zmianach organizacyjnych w Szpitala, które mają wpływ na udzielenie oczekiwanego świadczenia,
 • komunikacją po udzieleniu świadczenia w celu oceny samopoczucia/stanu zdrowia pacjenta itp.,
 • odbieraniem i archiwizacją oświadczeń woli Pacjentów,
 • pozyskiwaniem informacji zarządczych/ zarządzaniem podmiotem wykonującym działalnością leczniczą,
 • weryfikacją uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej i rozliczaniem zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej,
 • wykonywaniem innych czynności pomocniczych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związanych z utrzymaniem sys temu teleinformatycznego,
 • wymianą informacji o stanie zdrowia pacjenta pomiędzy różnymi placówkami medycznymi w celu zapewnia ciągłości opieki zdrowotnej.

 

Zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego

 1. 1.      Cel ten obejmuje w szczególności przetwarzanie związane z procesem wystawiania zaświadczeń lekarskich oraz wykonywania zadań przez lekarzy orzeczników określonych w innych ustawach.

 

Przetwarzanie danych w innych celach niż zdrowotne jest niezbędne do:

 1. Realizacji umów i działań niezbędnych do zawarcia umowy,
 2. Realizacji zadań w interesie publicznym, wynikających ze sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w przepisach prawa,
 3. Zatrudnienia w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także odbywania praktyk                 i staży,
 4. Wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej i rozliczeń finansowo-księgowych,
 5. Prowadzenia ewidencji i rejestrów wynikających z przepisów prawa, także w systemach informatycznych,
 6. Realizacji zamówień publicznych,
 7. Prowadzenia monitoringu ze względu na ochronę mienia,
 8. Prowadzenia strony internetowej,
 9. Prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej,
 10. Archiwizacji.

Do przetwarzania danych dotyczących zdrowia w celach medycznych upoważnione są osoby wykonujące zawód medyczny oraz inne osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem sprzętu medycznego oraz sys temu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna i zapewnieniem bezpieczeństwa tego sys temu, na podstawie upoważnienia administratora danych.

Zakres przetwarzanych danych (niewymagających zgody Pacjenta)

 

 1. Wszystkie dane o stanie zdrowia Pacjenta, którego dane dotyczą, ujawniające informacje o jego przeszłym, obecnym lub przyszłym stanie fizycznego lub psychicznego zdrowia,
 2. Informacje zbierane w celu jednoznacznego zidentyfikowania Pacjenta do  celów zdrowotnych, podczas rejestracji do usług opieki zdrowotnej lub podczas świadczenia usług zdrowotnych,
 3. Informacje pochodzące z badań laboratoryjnych lub lekarskich części ciała lub płynów ustrojowych, w tym danych genetycznych i próbek biologicznych,
 4. Wszelkie informacje o chorobie, niepełnosprawności, ryzyku choroby, historii medycznej, leczeniu klinicznym lub stanie fizjologicznym lub biomedycznym Pacjenta.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy wymagają tego przepisy prawa m.in.:

 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 2. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 4. Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 5. Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,
 6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 7. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP,
 8. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 9. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 10. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych,
 11. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 12. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 13. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 14. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 15. i inne akty prawa;

W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne. Dane będziemy wtedy przetwarzać, gdy się na to zgodzisz np. w przypadku fotografowania. Zgoda może być w każdym momencie przez Ciebie wycofana – dane przed wycofaniem zgody nadal będą przetwarzane zgodnie z prawem.

Przechowywanie danych

Dane Pani/Pana będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących  przepisów

 

Udostępnienie danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych do Państwa Trzecich 

Nie będziemy przekazywali Pani/Pana danych osobowych do Państw Trzecich, a więc państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Nie będziemy przetwarzali Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie będziemy Pani/Pana profilowali.

Twoje Prawa

Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) – https://giodo.gov.pl/

Pobierz Informacja dla oferentów o przetwarzaniu danych osobowych i prawach z tym związanych (PDF, 714 kB)

Pobierz Informacja dla osób korespondujących z SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli o przetwarzaniu danych osobowych i prawach z tym związanych (PDF, 484 kB)

Pobierz Informacja dotycząca monitoringu (PDF, 486 kB)

Pobierz Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy (PDF, 1MB)

Pobierz Klauzula informacyjna dla osoby upoważnionej przez Pacjenta do dostępu do informacji lub dokumentacji medycznej (PDF, 645 kB)

Pobierz Informacja dla darczyńców o przetwarzaniu danych osobowych i prawach z tym związanych (PDF, 418 kB)

Pobierz Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (PDF, 90 kB)

 

Inspektor Ochrony Danych