Doposażenie SOR

flagi

Informacja
 o projekcie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, pod nazwą „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”

SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli realizuje projekt pod nazwą: „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0266/18 zawartej dnia 8 luty 2019 r. w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

 Cele projektu do osiągnięcia po jego zrealizowaniu:

 Celem strategicznym projektu jest poprawa jakości, efektywności i energooszczędności  świadczonych usług opieki medycznej w powiecie stalowowolskim poprzez doposażenie oddziału SOR.

Cele bezpośrednie:

  1. Poprawa standardów sanitarnych i parametrów użytkowych na oddziale SOR
  2. Zwiększenie zadowolenia społeczności z usług oferowanych przez placówkę medyczną
  3. Realizacja działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych oraz nowoczesnego sprzętu medycznego
  4. Skrócenie oczekiwania na zabieg lub badanie pacjentów przybywających na Oddział w tym samym czasie

  Planowane efekty:

 W efekcie realizacji projektu:

  1. Zapewniony zostanie równy dostęp mieszkańców powiatu do świadczeń ratownictwa medycznego
  2. Poprawiona zostanie jakość i dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz efektywność  sys temu  ratownictwa medycznego w powiecie (efekt niekwantyfikowalny)
  3. Wzrośnie liczba osób korzystających z profesjonalnego sprzętu medycznego oraz liczba świadczonych usług medycznych
  4. zwiększona zostanie efektywność i energooszczędność sys temu ratownictwa medycznego

Całkowita wartość projektu: 2 787 775,80 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 
2 367 909,43 PLN
Planowany okres realizacji projektu: 30 czerwca 2019 r.

Projekt dotyczy wsparcia istniejących SOR jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania Oddziału w Szpitalu w Stalowej Woli.

Wszelkie podejrzenia dotyczące nadużyć finansowych lub nieprawidłowości związanych z projektem można zgłaszać do Instytucji Zarządzającej poprzez specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl
lub poprzez elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem formularza na dedykowanej stronie internetowej.