SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli zatrudni psychologa do Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Oddziału Udarowego

Zakres obowiązków:

 1. Codzienne uczestnictwo w raportach lekarskich.

 2. Badanie nowo przyjętych pacjentów na oddział i wydawanie opinii w zakresie terapii psychologicznej.

 3. Informowanie pacjentów o zaleconym (prowadzonym) procesie terapeutycznym .

 4. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji medycznej pacjentów, sprawdzanie i analizowanie wyników badań i przebiegu procesu terapeutycznego.

 5. Przedstawianie stanu zdrowia prowadzonych pacjentów Lekarzowi Kierującemu Oddziałem w czasie obchodu.

 6. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych i zaznajamianie się z aktualną literaturą medyczną.

 7. Przeprowadzanie badania psychologicznego chorego na zlecenie lekarza prowadzącego.

 8. Prowadzenie terapii chorych z zaburzeniami mowy po; wylewach, udarach, wypadkach i urazach.

 Wymagania:

•   Wykształcenie wyższe, mgr psychologii (dyplom magistra psychologii uzyskany w polskiej uczelni lub wykształcenie uzyskane za granicą – wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej),

•   Co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy z grupą docelową.

Wymagane dokumenty:

 1. Cv
 2. List motywacyjny
 3. Dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów
 4. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np. certyfikaty i zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach.


Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: sekretariat@szpital-stw.com), składać osobiście  w Sekretariacie Szpitala  lub przesyłać pocztą na adres Szpitala: ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko psychologa do
Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Oddziału Udarowego”.

SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na stanowisko psycholog.