SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli poszukuje kandydatów na stanowisko:

Główny/a księgowy/a

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie rachunkowości, sporządzenie sprawozdań finansowych Szpitala zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami prawa finansów publicznych, prawa bilansowego i podatkowego,

 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

 3. Dokonywanie wstępnej kontroli dokumentów finansowych,

 4. Kontrola sporządzanych deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,

 5. Kontrola sporządzanych deklaracji VAT oraz JPK. Nadzór nad bieżącą sprawozdawczością,

 6. Organizacja i nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych i obiegiem dokumentacji,

 7. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych z zakresu powierzonych zadań,

 8. Zarządzanie zespołem,

 9. Współpraca z zewnętrznymi instytucjami i organami podatkowymi,

 10. Nadzór nad prowadzeniem ewidencji majątku,

 11. Nadzór nad terminowym regulowaniem zobowiązań,

 12. Nadzór nad terminowym regulowaniem należności oraz wsparciem w procesie ich windykacji,

 13. Dokonywanie kontroli bieżącej w zakresie powierzonych obowiązków,

 14. Nadzór i opracowywanie analiz i zestawień na potrzeby Dyrekcji.

Wymagania:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 2. Niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa skarbowe.

 3. Spełnienie jednego z poniższych warunków:

  • ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości na stanowisku Głównego Księgowego,

  • wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

  • certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów

 4. Znajomość przepisów prawa bilansowego i podatkowego oraz praktycznego ich stosowania.

 5. Znajomość przepisów prawa w zakresie finansów publicznych oraz działalności leczniczej (co będzie dużym atutem) oraz praktyczne ich zastosowanie.

 6. Umiejętność interpretowania przepisów.

 7. Biegła znajomość obsługi komputera, w tym biegła znajomość obsługi pakietu MS Office, w szczególności MS Excel.

 8. Umiejętność zarządzania pracą dużego zespołu

 9. Umiejętność pracy pod presją.

 10. Rzetelność, odpowiedzialność i nieposzlakowana opinia.

 11. Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

  Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu rozliczeń projektów unijnych.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

 • Godziny pracy:od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00– 14.35,

 • Wynagrodzenie zasadnicze adekwatne do kwalifikacji i zajmowanego stanowiska,

 • Dodatek funkcyjny,

 • Możliwość otrzymania premii uznaniowej,

 • Pełen pakiet świadczeń z ZFŚS,

 • Praca w zgranym zespole – w przyjaznej atmosferze,

 • Możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty:

 • CV

 • list motywacyjny

Zastrzegamy możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: sekretariat@szpital-stw.com), składać osobiście w Sekretariacie Szpitala lub przesyłać pocztą na adres Szpitala: ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Główny/a księgowy/a“.

SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na stanowisko Główny/a księgowy/a.