OGŁOSZENIE

o otwartym naborze Partnera do współpracy w celu realizacji projektu partnerskiego w ramach Programu Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021-2027

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

NR KRS: 000 000 9325, NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567,

działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 roku poz. 1079), ogłasza otwarty nabór Partnera do przygotowania
i wspólnej realizacji przedsięwzięcia w Programie Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021-2027.

Celem Partnerstwa jest wspólna realizacja projektu w ramach pierwszego konkursu Programu Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021-2027 z obszaru „Zdrowie”.

Wnioskodawca i Partner wspólnie opracują wniosek o dofinansowanie w odpowiedzi
na w/w konkurs, a w przypadku dofinansowania będą wspólnie realizować projekt.

Planowany zakres projektu, zgodnie z celami konkursu to np.:

 • zakup wyposażenia, przebudowa, rozbudowa, remont obiektów świadczących usługi zdrowotne (profilaktyka i diagnostyka, specjalistyczne usługi zdrowotne, opieka długoterminowa);

 • poprawa wydajności rejestracji pacjentów; 

 • poprawa diagnostyki/profilaktyki i jej funkcjonowania; 

 • rozwój wspólnej transgranicznej oferty placówek opiekuńczych świadczących usługi
  w zakresie profilaktyki i diagnostyki na całym obszarze objętym Programem; 

 • poprawa dostępu do medycyny specjalistycznej (w szczególności medycyny związanej z chorobami układu krążenia, nowotworami, medycyną ratunkową, chorobami i zaburzeniami psychicznymi); 

 • rozwój wspólnej transgranicznej oferty instytucji opieki zdrowotnej i szpitali; 

 • zwiększenie dostępności usług opiekuńczych dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej i osób wykluczonych;  

 • opracowywanie i wdrażanie strategii, planów działania, rozwiązań, innowacyjnych programów i projektów, a także opracowywanie rozwiązań dotyczących wolontariatu
  w służbach ratowniczych i opracowywanie transgranicznych procedur ratowniczych;

 • cyfryzacja w ochronie zdrowia (w tym rozwój telemedycyny) – urządzenia informatyczne, oprogramowanie (w tym usługi telemedyczne), przechowywanie
  i obsługa dokumentacji medycznej w formie cyfrowej, szkolenia pracowników
  w zakresie obsługi sys temu;  

Kryterium formalne przy wyborze Partnera:

Posiadanie przez Partnera odpowiednich zapisów w dokumencie rejestrowym lub statucie lub równoważnym dokumencie prawnym potwierdzające prowadzenie działalności w obszarze ochrony zdrowia.

Kryterium punktowe (maks. 50 pkt):

 1. Status Podmiotu Ekonomii Społecznej: 5pkt
 2. Status Przedsiębiorstwa Społecznego: 5 pkt
 3. Doświadczenie Partnera we wspieraniu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną:
  • wsparcie dla min. 50 os. – 5 pkt
  • wsparcie dla min. 100 os. – 10 pkt
 1. Posiadanie profili w mediach społecznościowych tj. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter:
  • w 1 medium społecznościowym – 1 pkt
  • w 2 mediach społecznościowych – 2 pkt
  • w 3 i więcej mediach społecznościowych – 5 pkt.
 1. Opis sposobu promocji projektu (maks. 500 znaków) – 0 – 25 pkt

 Termin składania ofert upływa 11 sierpnia 2023 r.

Załączniki do Ogłoszenia:

1. Formularz ofertowy (Pobierz)

2. Wzór listu intencyjnego (Pobierz)

Ogłoszenie o wyborze partnera