SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli zatrudni diagnostę laboratoryjnego
do Pracowni Serologii.
Obowiązki:
• wykonywanie badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej (oznaczenie grup krwi,
wykonywanie prób zgodności, identyfikacja przeciwciał),
• autoryzacja wyników,
• obsługa aparatury badawczej,
• zamawianie krwi i jej składników do Banku Krwi oraz wydawanie krwi i jej składników do
oddziałów szpitalnych.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe,
• minimum roczne doświadczenie w pracy z zakresu immunologii transfuzjologicznej,
• aktualne prawo wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego,
• uprawnienia do samodzielnego wykonywania badań z zakresu immunologii
transfuzjologicznej wydane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Wymagane dokumenty:
• CV
• List motywacyjny
• Dokument poświadczający doświadczenie/ dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych
studiów
• inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np. certyfikaty i
zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach.
Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: sekretariat@szpitalstw.
com), składać osobiście w Sekretariacie Szpitala lub przesyłać pocztą na adres Szpitala:
ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko
……………………….”
SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli zastrzega sobie prawo zamknięcia
procedury naboru bez wyłonienia kandydata na stanowisko diagnosty laboratoryjnego.