Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli poszukuje personelu do nowo otwieranego Centrum Zdrowia Psychicznego

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli poszukuje personelu do nowo otwieranego Centrum Zdrowia Psychicznego

W związku z planowaniem otwarcia w SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli Centrum Zdrowia Psychicznego zatrudnimy personel o następujących kwalifikacjach:

Psycholog

Zakres obowiązków:

 • diagnostyka i terapia pacjentów zgodnie z klasyfikacją ICD10 oraz ICF
 • prowadzenie czynnej oświaty zdrowotnej wśród pacjentów CZP
 • nadzór nad pacjentami w ramach pobytu dziennego, całodobowego i środowiskowego w CZP,
 • psychoedukacja
 • współpraca z personelem w zakresie określenia kompleksowej diagnozy społecznozdrowotnej pacjenta, ustalenia IPZ jak i ich okresowej ewaluacji.
 • prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami prawa z zastosowaniem klasyfikacji ICD10 oraz ICF

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, mgr psychologii (dyplom magistra psychologii uzyskany w polskiej uczelni lub wykształcenie uzyskane za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej)
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy z grupą docelową.

 

Psychoterapeuta

Zakres obowiązków:

 • przygotowanie planów terapii,
 • prowadzenie specjalistycznej psychoterapii pacjentów zgodnie z planem IPZ,
 • prowadzenie psychoterapii grupowej,
 • prowadzenie i udział w sesjach rodzinnych Otwartego Dialogu,
 • prowadzenie psychoedukacji,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej

Wymagania:

 • Certyfikowany lub psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia z psychoterapii z ukończonym co najmniej 2 rokiem szkolenia
 • Wyższe wykształcenie, uzyskanie tytułu magistra lub magistra pielęgniarstwa oraz ukończone szkolenie podyplomowe w zakresie psychoterapii

 

Terapeuta Środowiskowy

Zakres obowiązków:

 • udzielanie wsparcia i terapia Pacjenta, psychoedukacja i wsparcie rodziny Pacjenta głównie w środowisku;
 • planowanie i wdrażanie indywidualnych planów zdrowienia;
 • prowadzenie treningów umiejętności społecznych;
 • prowadzenie interwencji środowiskowych;
 • współpraca z zespołem ŚCZP oraz placówkami ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
 • prowadzenie dokumentacji Pacjenta w zakresie pracy środowiskowej;
 • praca głównie w środowisku Pacjenta – wizyty domowe.

Wymagania: zgodnie z DZ.U. poz.1285 rok 2019:

 • co najmniej wykształcenie średnie
 • ukończone szkolenie z zakresu terapii środowiskowej określone w zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia ramowym programie szkolenia z zakresu terapii środowiskowej,
 • lub osobę, która posiada wiedzę i umiejętności w zakresie terapii środowiskowej osób z zaburzeniami psychicznymi potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez kierownika podmiotu leczniczego, w którym wykonuje obowiązki na stanowisku terapeuty środowiskowego;

1.Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny
 • dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np. certyfikaty i zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach.Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: sekretariat@szpital-stw.com), składać osobiście w Sekretariacie Szpitala lub przesyłać pocztą na adres Szpitala: ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ……………………….”