Fundusze Unijne

Fundusze Unijne

Stalowa Wola 05.01.2017 r.

Przebudowa szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową lądowiska wyniesionego w Szpitalu w Stalowej Woli.

SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli realizuje projekt pod nazwą: „Przebudowa szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową lądowiska wyniesionego w Szpitalu w Stalowej Woli”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0027/16-00/695/1874 w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

 Cele projektu do osiągnięcia po jego zrealizowaniu:

1. Liczba leczonych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym osiągnie liczbę minimum 9 tysięcy osób/rok;
2. Nastąpi wzrost zatrudnienia w SOR o minimum 1 etat.

 Planowane efekty:

1. Nad dachem Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego zostanie wybudowane lądowisko dla śmigłowców ratownictwa medycznego;
2. Zostanie przebudowany i rozbudowany istniejący Szpitalny Oddział Ratunkowy;
3. Nastąpi podniesienie standardu udzielania świadczeń w SOR.

Wartość projektu: 14 683 173,48 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 6 800 000,- zł,
Planowany okres realizacji projektu: kwiecień 2017 r. – marzec 2018 r.

 Budowa lądowiska obejmuje m. in.: wykonanie konstrukcji wsparcia pod płytę lądowiska, wykonanie płyty lądowiska, nadbudowę istniejącej klatki schodowej, wymianę jednej istniejącej windy łóżkowej na taką, która umożliwi bezpośredni transport pacjenta windą na płytę lądowiska, montaż systemów nawigacji i oświetlenia, montaż urządzeń przeciwpożarowych.

 Przebudowa i rozbudowa SOR obejmuje m. in.: przebudowę części pomieszczeń istniejącego SOR na parterze budynku, rozbudowę SOR na poziomie parteru w kierunku Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego, przebudowę wejścia do budynku szpitala, przystosowanie klatki schodowej budynku do przepisów ochrony przeciwpożarowej, przebudowę pomieszczeń pomocniczych SOR w piwnicy budynku, wykonanie nowego traktu komunikacyjnego łączącego stację dializ z pozostałą częścią szpitala w celu likwidacji przechodniości SOR.

 

Wszelkie podejrzenia dotyczące nadużyć finansowych lub nieprawidłowości związanych z projektem można zgłaszać do Instytucji Zarządzającej poprzez specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl
lub poprzez elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem formularza na dedykowanej stronie internetowej.

Zakończone etapy:
I etap – Przebudowa zaplecza stacjonowania ZRM – niski parter
II etap – Budowa lądowiska wyniesionego
III etap – Przebudowa i rozbudowa SOR