Błąd
 • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 259
Wydrukuj tę stronę
piątek, 10 styczeń 2014 12:52

Ogłoszenie o konkursie

Napisane przez 

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli (ul. Staszica 4; 37 – 450 Stalowa Wola).

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późń.zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz.182).

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli udostępniane będą kandydatom do wglądu w Sekretariacie podmiotu leczniczego w  Stalowej Woli, przy ul. Staszica 4, w ciągu 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia, w dniach i godzinach pracy Sekretariatu.


Wymagania niezbędne:

 1. Tytuł zawodowy lekarza,
 2. Tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny, 
 3. Co najmniej 8 letni staż pracy w zawodzie,

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów prawnych regulujących działalność podmiotów leczniczych;
 2. 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia; 
 3. Posiadanie wiedzy i doświadczenia dających rękojmie prawidłowego wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy;
 4. Umiejętność organizowania pracy i rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych; 
 5. Komunikatywność oraz kreatywność.

Wymagane dokumenty: 

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. Koncepcja pracy na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli;
 3. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;
 4. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 5. Dokumenty potwierdzające wymagany 8 letni staż pracy – świadectwa pracy (w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł) lub zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę (w razie gdy stosunek pracy trwa);
 6. Aktualne zaświadczenie o niekaralności;
 7. Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku kierowniczym;
 8. Oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych lub prowadzenia działalności w obszarze ochrony zdrowia;
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego.

Ponadto, kandydat może złożyć również:

 1. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
 2. Referencje i opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia.

Kandydaci składają oryginały dokumentów lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie tych dokumentów.

Wszystkie wymagane oświadczenia kandydat powinien własnoręcznie podpisać.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, powinien wówczas dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach, w terminie do 14 lutego 2014 roku do godz. 15:00, bezpośrednio w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, 37 – 450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 15, pok. nr 108 lub wysłać listem poleconym za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, 37 – 450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 15. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu dokumentów do Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

Oferty złożone lub przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 30 dni od upływu terminu składania dokumentów.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli