Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

piątek, 19 czerwiec 2015 13:54

Ogłosz. o konkur.(por.chir.nacz.oraz por.reum)

Napisane przez 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47 /2015

Dyrektora Powiatowego Szpitala Specjalistycznego

w Stalowej Woli

 

DYREKTOR

SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego

w Stalowej Woli ul. Staszica 4

 

na podstawie: art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.); art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) odpowiednio stosowanym na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej; Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1520 z późn. zm.); Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1413 z późn. zm.); ustawy z 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.)

 

OGŁASZA KONKURS o t w a r t y

o udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza

w Przychodni Specjalistycznej - Poradnia Chirurgii Naczyniowej

- Poradnia Reumatologiczna

w dniach i godzinach uzgodnionych z Udzielającym Zamówienia

 

Oferta powinna zawierać:

1. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia.

2. Dane o Oferencie (odpowiednio):

a) nazwę i siedzibę podmiotu leczniczego oraz nr wpisu do rejestru podmiotów leczniczych, lub

b) imię i nazwisko oferenta, adres.

3. Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych do wykonywania świadczeń objętych postępowaniem konkursowym, tj: dyplom lekarza, prawo wykonywania zawodu lekarza, staż pracy, posiadane specjalizacje (stopień), zezwolenie na wykonywanie indywidualnej praktyki lekarskiej lub zezwolenie na wykonywanie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, (kopie dokumentów w/w powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem).

4. Oświadczenie Oferenta o zawarciu umowy ubezpieczenia OC od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z art. 25 ustawy o działalności leczniczej.

5. Określenie jakich świadczeń zdrowotnych oferta dotyczy: rodzaj świadczenia, jego zakres oraz proponowaną kwotę należności brutto za jego realizację.

6. Oświadczenie o niekaraniu podpisane własnoręcznie.

Udzielanie świadczeń, na podstawie stosownej umowy, zawartej na czas określony trzech lat, z podmiotem leczniczym wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego, rozpocznie się z dniem podpisania stosownej umowy, nie wcześniej niż od 13 lipca 2015 roku.

 

Oferty, spełniające wymogi określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli lub pod adresem:

 

SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola

ul. Staszica 4

 

w terminie do dnia 10 lipca 2015 roku do godz. 1435, z dopiskiem;

 

OFERTA DO KONKURSU

o udzielanie świadczeń zdrowotnych - Poradnia …..........

 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który można pobrać w Dziale Kadr pok. 3a, Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, przy ul. Staszica 4, w godz. 8:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku lub ze strony internetowej Szpitala.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Szpitala. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną prawidłowo, jeżeli wpłynie do adresata w wyżej określonym terminie.

 

I. Pierwszego otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcia Konkursu, dokona właściwa Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w siedzibie Udzielającego Zamówienia w dniu 13 lipca 2015 r. o godz. 10.00.

II. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 13 lipca 2015 r. Wynik Konkursu zostanie umieszczony na tablicy ogłoszeń Szpitala.

III. Powiatowy Szpital Specjalistyczny zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu ofert, oraz do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia Konkursu ofert.

IV. W toku postępowania konkursowego, Oferentowi którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad Konkursu, przysługują odpowiednio środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

V. Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo nie przyjęcia oferty podmiotu, który według posiadanej przez organizatora opinii, nie gwarantuje udzielania świadczeń zdrowotnych na odpowiednim poziomie. Zastrzega sobie również prawo do unieważnienia Konkursu w okolicznościach wymienionych w art. 150 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Szczegółowych informacji o przedmiocie konkursu można uzyskać u:

lek. med. Andrzej Komsa - Z-ca Dyrektora ds Lecznictwa , tel.(0-15) 8433205.

       
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

ul. Staszica 4
37-450 Stalowa Wola

Informacja: 15 84 33 233
SOR: 15 84 33 365
Przychodnia: 15 84 33 265

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
2021  Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli  Design by Philipp Zalewski  Stworzone dzięki Joomla!