Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

piątek, 18 listopad 2016 13:13

Ogłoszenie o konkursie

Napisane przez 

               Samodzielny  Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola  ul. Staszica 4

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ) 

OGŁASZA  KONKURS  OFERT

na udzielanie świadczeń  z zakresu

Pakiet 1 – Diagnostyka infekcji

Pakiet 2 -  Diagnostyka alergii

Pakiet 3 – Autoimmunologia i genetyka

Pakiet 4 – Chemia kliniczna

Pakiet 5 – Hematologia i koagulologia

Pakiet 6 - Hormony

Pakiet 7 – Markery nowotworowe

Pakiet 8 – Stężenie leków

Pakiet 9 – Inne A, B

Pakiet 10 – Badania w kierunku prątków gruźlicy

Pakiet 11 – Histopatologia i cytologia

Pakiet 12 – Potencjały wywołane

Pakiet 13 – Rezonans Magnetyczny i Rezonans Magnetyczny Angio

Pakiet 14 – Densytometria

Szczegółowe warunki konkursu, regulamin, projekt umowy i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu można uzyskać w Dziale Analiz i Rozliczeń  Świadczeń Zdrowotnych tel: 15 843 32 99

Oferty, spełniające wymogi określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych należy składać na formularzu ofertowym, w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli lub przesłać na adres:

SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola

ul. Staszica 4

w terminie do dnia 02 grudnia 2016 r. do godz. 12:00, z dopiskiem: OFERTA KONKURS na  badania diagnostyczne.

Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie, jeżeli w płynie do adresata w wyżej określonym terminie.

Oferta powinna zawierać:

  1. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia
  2. Dane o oferencie
  3. Oświadczenie oferenta o zawarciu umowy ubezpieczenia OC ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z art.25 w/w ustawy o działalności leczniczej
  4. Określenie jakich świadczeń zdrowotnych oferta dotyczy (pakiet nr…)
  5. Wymagane dokumenty określone w warunkach Konkursu Ofert.

Otwarcie ofert  nastąpi w siedzibie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ul. Staszica 4, w dniu  05 grudnia 2016 r. o godz.12:00

Rozstrzygnięcia Konkursu dokona właściwa Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, a o wynikach powiadomi pisemnie Oferentów w terminie 5 dni  po rozstrzygnięciu konkursu.

Wynik zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz na stronie internetowej Szpitala.

Oferent będzie  związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu  składania ofert.

W toku postępowania konkursowego, Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu  zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.

Protesty i odwołania dotyczące konkursu rozstrzygane będą zgodnie z ustawą  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793)

Umowa o udzielanie świadczeń  z zakresu objętego  Konkursem zostanie zawarta na okres od dnia 01 stycznia 2017 r.  do 31  grudnia 2019 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

 

       
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

ul. Staszica 4
37-450 Stalowa Wola

Informacja: 15 84 33 233
SOR: 15 84 33 365
Przychodnia: 15 84 33 265

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
2019  Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli  Design by Philipp Zalewski  Stworzone dzięki Joomla!