Dla pacjenta

Podajemy godziny przyjęć do poszczególnych oddziałów szpitalnych pacjentów planowanych zapisanych w kolejce oczekujących.

Lp. Nazwa Oddziału Godziny przyjęć
1. Oddział Detoksykacji 10:00-12:00
2. Oddział Psychiatryczny na bieżąco
3. Oddział Pediatryczny 07:00-08:00
4. Oddział Okulistyczny 08:00-10:00
5. Oddział Chorób Wewnętrznych 10:00-12:00
6. Oddział Neurologiczny 10:00-12:00
7. Oddział Kardiologiczny 10:00-12:00
8. Oddział Kardiologii Inwazyjnej 08:00-11:00
9. Oddział Chirurgiczny Ogólny 08:30-10:30
10. Oddział Ginekologiczny 08:15-11:00
11. Oddział Położniczy na bieżąco
12. Oddział Otolaryngologiczny 08:00-10:00
13. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 09:00-12:00
14. Oddział Dermatologiczny 08:00-12:00
15. Oddział Nefrologiczny 11:00-13:00
16. Stacja Dializ na bieżąco

Za wjazd pojazdu samochodowego na teren szpitala pobierane są opłaty na podstawie zarządzenia Dyrektora Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Z obowiązku uiszczania opłat zwolnione są:

 • pojazdy uprzywilejowane wg prawa o ruchu drogowym;
 • pojazdy służbowe będące własnością Szpitala;
 • pojazdy pracowników i innych osób z ważnymi kartami parkingowymi wydanymi przez Szpital;
 • pojazdy zaopatrzenia, poczty, firm kurierskich dostarczających przesyłki do Szpitala, firm budowlanych wykonujących prace roboty budowlane na terenie obiektów szpitala;
 • pojazdy wiozące osoby zaproszone przez Dyrekcję lub Przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala;
 • pojazdy wiozące osobę chorą, której stan świadczy o potrzebie udzielenia natychmiastowej pomocy, osobę ze skierowaniem do szpitala lub na badania, czy też osobę bez możliwości samodzielnego poruszania się lub pojazdów jadących po osobę wypisaną ze szpitala po zakończonej hospitalizacji lub wykonaniu badań w Szpitalu. Dotyczy to sytuacji wjazdu na teren Szpitala. Jeśli pojazd nie wyjedzie z terenu Szpitala przed upływem 30 minut od czasu wjazdu, to parkowanie samochodu ponad 30 minut jest płatne zgodnie z cennikiem;
 • pojazdy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) oraz pojazdy kierowane przez honorowych dawców krwi, którzy udają się do placówki RCKiK w Stalowej Woli, w celu oddania krwi;
 • pojazdy kierowane przez osobę niepełnosprawną, posiadającą kartę parkingową, która uprawnia do korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych i niestosowania się do niektórych znaków drogowych;
 • pojazdy firmy sprzątającej Szpital i firmy ochroniarskiej świadczącej usługi dla Szpitala.


Za pobierania opłat za wjazd na teren Szpitala oraz za parkowanie pojazdów, pilnowanie porządku i prawidłowego funkcjonowania parkingu odpowiada firma świadcząca usługę z zakresu ochrony osób i mienia Szpitala.

Opłaty za wjazd i parkowanie samochodów

L.p.

Rodzaj należności do zapłaty

Kwota do zapłaty

Uwagi

1.

Opłata za jedną kartę parkingową dla wszystkich osób uprawnionych wg „Regulamin korzystania z parkingu przy Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli”

15 zł / za kartę

Za kartę wydaną po raz pierwszy

25 zł / za kartę

Za zniszczenie, uszkodzenie karty z winy posiadacza, zgubienie, nie zwrócenie karty po ustaniu umowy o pracę, wydanie wtórnika karty

2.

Opłata abonamentowa

5 zł / m-c

Obowiązuje właścicieli firm i ich pracowników prowadzących działalność gospodarczą na terenie szpitala (najemców, dzierżawców, itp.), z wyłączeniem pracowników firmy sprzątającej i ochroniarskiej

3.

Opłata za wjazd i parkowanie do 30 min

0 zł

Pod warunkiem, że wyjazd nastąpi w czasie nie dłuższym niż 30 minut od momentu pobrania biletu przy wjeździe

4.

Opłata za wjazd i parkowanie dłużej niż 30 minut w dniu wjazdu, ale nie dłużej niż do godziny 22:00 tego samego dnia

3 zł

Po przekroczeniu 30 minut parkowania od momentu pobrania biletu przy wjeździe do momentu wyjazdu

5.

Opłata za każdą rozpoczętą dobę parkowania po dacie wjazdu

10 zł

 

6.

Opłata abonamentowa za 10 dni parkowania przy zapłacie z góry

70 zł

Obowiązuje zapłata z góry, czyli w dniu wjazdu w czasie 30 minut od momentu pobrania biletu przy wjeździe

7.

Opłata abonamentowa za 30 dni parkowania przy zapłacie z góry

120 zł

Obowiązuje zapłata z góry, czyli w dniu wjazdu w czasie 30 minut od momentu pobrania biletu przy wjeździe

8.

Opłata za brak ważnego biletu parkingowego lub jego zgubienie

10 zł

Za każdą rozpoczętą dobę parkowania

 

*) osoby nieuprawnione to kierowcy pojazdów nie wymienionych w § 4, ust. 2


Szczegółowe informacje w Zarządzeniu dotyczącym regulaminu korzystania z parkingu przy Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli

Rozmieszczenie stanowisk parkingowych: Mapka

 

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411) stanowi, że pobrania komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich w celu ich przeszczepienia można dokonać, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu.

W przypadku małoletniego lub innej osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, sprzeciw może również wyrazić za ich życia przedstawiciel ustawowy. W przypadku małoletniego powyżej lat szesnastu sprzeciw może wyrazić również ten małoletni.

Istnieją trzy formy wyrażania takiego sprzeciwu (art. 6 ustawy):

 1. Poprzez wpis w centralnym rejestrze sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich;
 2. Poprzez pisemne oświadczenie zaopatrzone we własnoręczny podpis;
 3. Poprzez ustne oświadczenie złożone w obecności co najmniej dwóch świadków, pisemnie przez nich potwierdzone.


Wszystkie wyżej wymienione formy zgłaszania sprzeciwu są równoważne i w każdym przypadku, przed pobraniem komórek, tkanek lub narządów od osoby zmarłej lekarz lub osoba przez niego upoważniona:

 1. Zasięgają informacji, czy nie został zgłoszony sprzeciw w formie sprzeciwu wpisanego w centralnym rejestrze;
 2. Ustalają istnienie sprzeciwu wyrażonego w dwóch pozostałych formach, na podstawie dostępnych informacji lub dokumentów.


Centralny rejestr sprzeciwów prowadzi Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant", 02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4A, TEL. (+48) 022 622 88 78, FAX (+48) 022 627 07 49, www.poltransplant.org.pl.

Wpis sprzeciwu w centralnym rejestrze sprzeciwów następuje na podstawie zgłoszenia osoby, która wyraża sprzeciw na pobranie po śmierci komórek, tkanek i narządów.
Zgłoszenie można składać osobiście w biurze "Poltransplantu" lub wysłać pocztą na adres "Poltransplantu" na formularzu, który jest dostępny na stronie internetowej Poltransplantu lub w biurach "Ruchu Chorych" Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Osoba, która zgłosiła swój sprzeciw, może w każdym czasie zdecydować o jego cofnięciu.

Każda osoba która korzysta z usług Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli (podczas pobytu na oddziale, pogotowiu, izbie przyjęć czy w poradniach specjalistycznych) powinna posiadać:

1. Aktualny dowód ubezpieczenia;

 • DLA ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ:
  druk ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę
  lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy
  lub legitymacja ubezpieczeniowa wraz z aktualnym wpisem i pieczątką

 

 • DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ: aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

 • DLA UBEZPIECZONYCH W KRUS - legitymacja KRUS wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie

 

 • DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW - legitymacja emeryta/rencisty lub aktualny odcinek emerytury/renty

 

 • DLA BEZROBOTNYCH - aktualne zaświadczenie z urzędu pracy

 

 • DLA UBEZPIECZONYCH DOBROWOLNIE - umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłaty składki

 

 • DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UBEZPIECZONYCH - dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
  lub legitymacja rodzinna z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką płatnika lub ZUS
  lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy
  lub legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualnym odcinkiem emerytury/renty
  W przypadku członków rodziny - dzieci, które ukończyły 18 rok zycia, dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki (do 26 roku życia) lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności.

 

2. Dowód osobisty.

Centralne Laboratorium czynne jest cała dobę 7 dni w tygodniu. Wykonuje badania dla potrzeb szpitala i podmiotów zewnętrznych.

Materiał do badań dla pacjentów z poza Szpitala pobierany jest w Centralnym Laboratorium znajdującym się na -1 poziomie w budynku C szpitala - całodobowo przez 7 dni w tygodniu, również w dni świąteczne

Badania wykonujemy na podstawie skierowania lekarskiego zgodnie z zawartymi umowami oraz odpłatnie, na życzenie pacjenta.

SZANOWNY PACJENCIE!
Niniejsze prawa i obowiązki są ułożone dla Ciebie. Zaznajamiając Cię z nimi pragniemy zapewnić Tobie poczucie bezpieczeństwa podczas pobytu w szpitalu. Chcemy uczynić wszystko, aby Twoja satysfakcja ze świadczonych przez Naszą placówkę usług medycznych była jak najwyższa.

TWOJE PRAWA:
Korzystając z usług zdrowotnych naszego szpitala masz prawo do:

 • Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń - do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.

 • Informacji o swoim stanie zdrowia.
 • Zachowania w tajemnicy informacji związanych z Twoim stanem zdrowia.
 • Wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych albo odmowy takiej zgody, po uzyskaniu odpowiedniej informacji.
 • Poszanowania intymności i godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych, także masz prawo do umierania w spokoju i godności
 • Dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej Twojego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.
 • Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
 • Dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez siebie.
 • Kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz.
 • Opieki duszpasterskiej.
 • Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,której pełny tekst znajduje się :

 • w Oddziałach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego - w dyżurce pielęgniarek
 • w Poradniach Przychodni Specjalistycznej - w rejestracji
 • w Pracowni Diagnostycznej (Diagnostyki Laboratoryjnej, Diagnostyki Obrazowej) - w punkcie wydawania wyników, oraz Dziale Rehabilitacji I Fizykoterapii


Korzystanie ze świadczeń medycznych w warunkach szpitalnych wymaga przystosowania się do ustalonych reguł organizacyjnych i przepisów prawnych. Udostępniając katalog przysługujących Ci praw, jesteśmy jednocześnie zobligowani do nałożenia obowiązków, które winien przestrzegać pacjent.

TWOJE OBOWIĄZKI:

 • Przestrzegaj rozkładu dnia w oddziale.
 • Przestrzegaj zasad korzystania z urządzeń i powierzonego Ci sprzętu. Pamiętaj,że służy on wielu chorym.
 • Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 • Stosuj się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego.
 • Nie przyjmuj leków ani nie poddawaj się zabiegom innym niż zalecone przez zespół leczący lub lekarza dyżurnego.
 • Odnoś się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów oraz personelu szpitala.
 • Utrzymuj ład i porządek w miejscu Swojego pobytu.
 • Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za rzeczy wartościowe, garderobę, pieniądze i dokumenty, których nie przekazałeś do depozytu.
 • Stosuj się do zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu i używania środków odurzających na terenie Szpitala.


Jesteśmy przekonani, że respektowanie zarówno praw jak i obowiązków pacjenta przez obie strony, wpłynie pozytywnie na relacje pacjent - pracownik służby zdrowia, przyczyni się do wzmocnienia wzajemnego zaufania i zagwarantuje sprawny przebieg procesu udzielanych świadczeń.

Dyrektor Powiatowego Szpitala Specjalistycznego
w Stalowej Woli
Edward Surmacz

Pacjenci przyjmowani są do poradni specjalistycznej na podstawie skierowania od lekarza udzielającego świadczenia w ramach umowy z NFZ. Skierowanie zazwyczaj jest ważne dokąd istnieją przesłanki do kontynuacji leczenia i dokąd pację je kontynuuje.

Zgodnie z art. 57 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środkow publicznych w przypadku ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej, skierowanie nie jest wymagane do świadczeń:

 1. ginekologa i położnika;
 2. dentysty;
 3. wenerologa;
 4. onkologa;
 5. psychiatry;
 6. dla osób chorych na gruźlicę;
 7. dla osób zakażonych wirusem HIV;
 8. dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów;
 9. dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
 10. dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego;
 11. dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów  lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 12. dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.


Rejestracja do poradni może byś dokonywana osobiście, telefonicznie lub przez osobę trzecią. W trakcie pierwszorazowej rejestracji pacjent jest wpisywany do kolejki oczekujących i ma wyznaczony termin wizyty. Przy rejestracji pacjent powinien przedstawić dokument potwierdzający podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

W przypadku braku takiego dokumentu świadczenie będzie udzielane odpłatnie - zgodnie z obowiązującym cennikiem. Cennik

W trakcie porady lekarskiej specjalista przeprowadza badania lekarskie, orzeka o staniu zdrowia, kieruje na dodatkowe badania (badania należy wykonać w miejscu wskazanym przez lekarza), kieruje do innego specjalisty, do szpitala bądź na rehabilitację lub leczenie uzdrowiskowe.

Świadczenia rehabilitacji leczniczej realizowane są w Centrum Rehabilitacji Leczniczej:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w oddziale dziennym rehabilitacji,


Rehabilitacja realizowana jest na podstawie skierowania uprawnionego lekarza.

Skierowanie straci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od dnia wystawienia.

W warunkach ambulatoryjnych pacjent może mieć wykonane do pięciu zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym.

Dokumentacja medyczna jest własnością zakładu.
Dokumentacja jest udostępniana odpłatnie na podstawie decyzji Dyrektora Szpitala lub osoby przez niego upoważnionej:

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu,
 • osobie upoważnionej przez pacjenta,
 • upoważnionym organom (np. organy emerytalno-rentowe, sądy).


Opłaty za udostępnianie dokumentacji medyczne są następujące:

 • jedna strona kopii - 0,60zł brutto
 • jedna strona wyciągu lub odpisu - 6,00zł brutto

Szczegółowe dane dotyczące wydania dokumentacji - pobierz

 1. Dieta podstawowa
 2. Dieta lekkostrawna
 3. Dieta lekkostrawna A (dzieci w wieku 1-3)
 4. Dieta żołądkowo-wrzodowa
 5. Dieta wątrobowa
 6. Dieta cukrzycowa
 7. Dieta trzustkowa
 8. Dieta niskosodowa
 9. Dieta płynna wysokoodżywcza
 10. Dieta przecierana wysokoodżywcza
 11. Dieta papkowata
 12. Dieta kleikowa


oraz DIETY INDYWIDUALNE zlecone przez prowadzącego lekarza

 • Niskokaloryczna
 • Wysokobiałkowa
 • Niskobiałkowa
 • Bezglutenowa
 • Bezmleczna
 • Bezmięsna
 • Bez konserwantów i sztucznych barwników
 • Ziemniaczana
 • Przy wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego
 • Aspirynowa
 • Cukrzycowo-wątrobowa
 • Dieta o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych stosowana w chorobach serca i układu krążenia

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
2019  Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli  Design by Philipp Zalewski  Stworzone dzięki Joomla!